مجازات شخص حقوقی در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

در شاخه : تغییر کاربری - نمونه آرای دادگاه در مورد تغییر کاربری


وکیل متخصص تغییر کاربری-وکیل امور تغییر کاربری-مجازات تغییر کاربری

اگر شخص حقوقی مالک یا متصرف زمین یا باغی بوده و بدون مجوز کاربری آن را تغییر داده طرف شکایت قرار می گیرند.

شماره دادنامه : 973 تاریخ : 1384/5/16

رای شعبه 2دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ری که در ادامه شکایت مدیریت امور اراضی استان تهران وارد پرونده شده است نسبت به رای شماره 221_82/1/31 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی کهریزک در پرونده شماره 1976/81/1 که در آن پرونده در مورد شکایت مدیریت امور اراضی استان تهران علیه شهردار کهریزک به نام آقای پرویز در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها دادگاه بدوی به جهت عدم احراز سوء نیت حکم برائت متهم را صادر کرده است چون مطابق ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 که بیان می‌دارد مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به طور غیرمجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده دو هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغها با احتساب ارزش زمین با کاربری جدید به پرداخت جزای نقدی تا 3 برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد در صورت تغییر کاربری مالک و متصرف زمین یا باغ تحت تعقیب قرار می گیرد و اگر تبصره یک ذیل ماده مذکور سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها را مشمول قانون دانسته است مفهوم و معنای آن این است که شهرداری یا شرکت و موسسه دولتی مالک یا متصرف زمین یا باغی بود و بدون مجوز کاربری آنها را تغییر داد آنها نیز مثل اشخاص حقیقی طرف شکایت واقع می شوند و تعقیب می گردند و تبصره 2 ذیل ماده مذکور نیز در مقام بیان و تاکید بر مجازات اشخاص مذکور در تبصره یک است بنابراین اساساً شکایت مدیریت اراضی استان تهران علیه شهردار کهریزک که نه مالک زمین است و نه متصرف آنها است صحیح و قانونی نیست و اداره شاکی لازم بود جهت رعایت و اجرای قانون و انجام وظیفه قانونی خود علیه مالک و متصرفین اراضی موضوع شکایت طرح دعوی نماید همانطور که در اثنای رسیدگی خود متوجه اشتباه شده است و شهردار را به عنوان معاون جرم معرفی کرده است که تعقیب معاون هم قبل از روشن شدن مباشر جرم و تعقیب او قانونی و موجه نیست با وصف موصوف و با استدلال مذکور اساساً اتهام متوجه شهردار کهریزک نبوده و به جهت صرفاً صدور مجوز ساخت و ساز احداث برای اراضی موضوع شکایت تعقیب او قانونی نبوده است لذا این دادگاه با رعایت تبصره ذیل ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 250 قانون مذکور و با استناد به قسمت اول از بند الف ماده 177 قانون اشاره شده تجدید نظر خواهی را غیر وارد تشخیص و صدور حکم برائت متهم پرویز را قانونی تشخیص و در نتیجه رای مورد اعتراض را که متضمن حکم برائت نام برده است با استدلال مذکور تایید می نماید این رای قطعی است.

برگرفته از رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتری در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این نمونه رای کاربردی در این زمینه را هم بخوانید : مقررات مربوط به دیوار کشی اراضی زراعی و مجازات آن


تغییر کاربری توسط شرکت ها - تغییر کاربری توسط اشخاص حقوقی - مجازات تغییر کاربری
نمونه رای مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها,تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها را مشمول قانون دانسته است مفهوم و معنای آن این است که شهرداری یا شرکت و موسسه دولتی مالک یا متصرف زمین یا باغی بود و بدون مجوز کاربری آنها را تغییر داد آنها نیز مثل اشخاص حقیقی مشمول این قانون می شوند