نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


وکیل دیوان عدالت در تهران-وکیل در دیوان عدالت تهران

در صورت صدور اسناد معارض تعارض ابتدا در صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد سپس در دیوان قابل طرح است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : 9109970900701609

رای دیوان

حسب محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از طرف ادارات طرف شکایت اسناد معارض برای اشخاص متفاوت صادر شده است که رسیدگی به اینکه کدام سند معتبر و از اعتبار قانونی برخوردار است با هیات نظارت مستقر در ثبت اسناد است علیهذا گرچه اداره ثبت طی لایحه جوابیه موضوع را در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است به هر حال صدور نظر از هیات نظارت موجب رفع تعارض و سپس قابل رسیدگی در دیوان عدالت است لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری  -مستشار شعبه

جعفری ورامینی-بشارتی فر

برای مشاهده نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت اداری در امور ثبتی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی  دیوان عدالت اداری و شهرداری- 09194504079

این نمونه رای مرتبط را هم از دست ندهید : مرجع شکایت از آرای هیات نظارت ثبت


نمونه رای - شکایت از رای هیات نظارت ثبت - نحوه شکایت از رای هیات نظارت
نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد,در صورت صدور اسناد معارض تعارض ابتدا در صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد سپس در دیوان قابل طرح است