الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


وکیل جهت امور ملکی - وکیل برای قرارداد مشارک در ساخت - وکیل تخصصی قرارداد مشارکت در ساخت

مبنای حقوقی دادخواست

این است شخصی در قالب قراردادی مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکاری ساخت متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود در مواقعی که شخص متعهد طبق زمانبندی پیش بینی شده در قرارداد اقدام به ساخت بنا و تکمیل آن نکند شخص ذی نفع می‌تواند دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا را طرح کند.

طرفین دعوی شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد که اصطلاحاً متعهدله نامیده می شود خواهان دعوا است و کسی که تعهد به ساخت داده است خوانده دعوی محسوب می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی از آنجا که دعوای الزام به احداث بنا مرتبط با ملک و مال غیر منقول است در دادگاهی اقامه می شود که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه می باشد.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

نحوه ی اجرای رای پس از صدور رای قطعی مبنی بر احداث بنا دادگاه خوانده را ملزم می‌کند که تعهد خود را انجام دهد و در صورتی که تعهد خود را انجام نداد خواهان می تواند با هزینه ی خود ملک را تکمیل و هزینه ها را از خوانده مطالبه کند درصورتی که خواهان امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق شخص ثالث نیز ممکن نبود خواهان می تواند اقدام به فسخ قراردادی که مبنای تعهد خوانده است نماید.

این مطلب را از دست ندهید : مقررات دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1) برابر قانون در پیش فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش فروشنده در مهلت پیش بینی شده در قرارداد موفق به تکمیل پروژه نشود با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقی مانده است کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد پیش خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود بشود با این حال در عمل از آنجا که قراردادهای پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نمی شود اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان ندارد و حق پیش خریدار صرفاً از طریق دادگاه قابل مطالبه است.

2) در صورتی که پس از صدور رای محکوم علیه به تعهد خود عمل نکند و مالک یا پیش خریدار نیز امکان تکمیل بنا را نداشته باشد مالک و یا پیش خریدار می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

3) اگر ملک در تصرف متعهد باشد و امکان تکمیل ملک توسط مالک و یا پیش خریدار وجود نداشته باشد باید دادخواست الزام به تحویل ملک و یا خلع ید تقدیم بشود و پس از رفع تصرف متعهد اقدام به تکمیل ساختمان شود.

4) اگر محکوم له ی پرونده به استناد رای دادگاه اقدام به تکمیل ملک نماید هزینه‌های پرداخت شده از سوی وی صرفاً در حد قرارداد منعقد شده بین طرفین پرونده و یا هزینه هایی که مطابق با عرف منطقه ی ملک باشد قابل مطالبه خواهد بود.

5) محکوم له می تواند تکمیل بنا را از طریق قرارداد با شخص ثالث انجام دهد.

6) در رهن و یا بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم الزام به تکمیل ساختمان نمی‌شود.

7) اگر محکوم علیه در ملکی که محکوم به تکمیل آن شده است رسما قدرالسهمی داشته باشد می توان هزینه های اجرای حکم را از طریق توقیف و فروش قدرالسهم وی تامین کند.

8) اگر تعداد اشخاصی که نسبت به تکمیل بنا ذی‌نفع هستند بیش از یک نفر باشد لزومی ندارد همه ی آنها دادخواست الزام به تکمیل را طرح کنند و حتی یک نفر از ذی‌نفع ها نیز به تنهایی می توانند اقدام به طرح این دعوا کند البته به نظر می رسد در زمان اجرای حکم صرفاً برای تکمیل مشاعات ساختمان و واحد اختصاصی اشخاصی که اجراییه به نفع آنها صادر شده است می توان از مزایای حکم صادر شده و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد.

9) ممکن است تعهد سازنده احداث کل بنا نباشد و صرفاً احداث و یا تکمیل بخشی از بنای ساختمان را متعهد شده باشد در این حالت در عنوان خواسته به جای الزام به احداث بنا باید الزام به تکمیل بنا قید شود.

مستندات قانونی ماده‌ی 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. ماده ی 222 قانون مدنی در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم کند.

برگرفته از راهنمای تحلیلی ،کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران -حسین اقدامی

در این لینک می توانید در مورد خرید و فروش املاک شهری و مقررات مربوط به آن بیشتر بخوانید


الزام سازنده به احداث بنا - شکایت ازسازنده بابت انجام تعهد - وکیل متخصص قرارداد مشارکت
وکیل جهت قرارداد مشارکت در ساخت,مرجع صالح برای رسیدگی از آنجا که دعوای الزام به احداث بنا مرتبط با ملک و مال غیر منقول است در دادگاهی اقامه می شود که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه می باشد.