شکایت مطالبه حق بیمه از غیر کارفرما در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد روابط کارگری و کارفرمائی


وکیل تخصصی برای تامین اجتماعی-وکیل تهران جهت تامین اجتماعی-وکیل تخصصی تامین اجتماعی-وکیل متخصص در تامین اجتماعی

مطالبه حق بیمه از غیر کارفرما

کلاسه پرونده :ش 900671/90/1

شماره دادنامه 10 تاریخ رسیدگی : 92/1/17

موضوع : اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه های صادره از شعبه 15 دیوان عدالت اداری به شماره 2466_ 89/12/18 مطروحه در کلاسه 2129/89/15

مرجع رسیدگی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری شاکی در پرونده شعبه 15 دیوان عدالت اداری

الف طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی

موضوع خواسته ابطال آراء شماره 5974205974/059130 هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

هیات شعبه آقایان رئیس مرتضی اشراقی مستشاران محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده

وکیل متخصص تامین اجتماعی-09194504079

خلاصه جریان پرونده مخلص و ماحصل ادعای شاکی این است یک باب مغازه طی سال های 77 و 78 و 79 جهت کسب میوه فروشی اجاره داده و پس از انقضای مدت اجاره و تحویل عین مستاجره و تسویه حساب کامل با مستاجر توسط هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بدهکار حق بیمه شخص ثالث شناخته شده ام در حالی که بدهی متعلق به دیگری است که موضوع جهت رسیدگی به شعبه 15 بدوی دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از ابلاغ دادخواست شاکی و ضمائم آن به طرف شکایت و حصول اطلاع از دفاعیات تامین اجتماعی با پذیرش مدافعات مرقوم و با این استدلال مبنای محاسبه حق بیمه گزارش بازرسان رسمی سازمان تامین اجتماعی می باشد رای به رد شکایت صادر می نماید و با ابلاغ رای صادره با اصحاب دعوی شاکی رای صادره خلاف قانون اعلام و از ریاست محترم دیوان تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شور و با لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تامین اجتماعی برای انتقال گیرنده است و انتقال گیرنده مکلف شده از انتقال دهنده گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی بابت حق بیمه و متفرعات آن مطالبه نماید و با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 83/8/20 و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 473 مورخ 83/11/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به مسئولیت تضامنی غیر کارفرما را خلاف شرع دانسته و ضمان مطالبات سازمان تامین اجتماعی تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او حق بیمه را پرداخت ننموده باشد بنابراین تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 89/12/18_2466 شعبه پانزده بدوی دیوان حکم به ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی مربوط به ایامی که مغازه شاکی در اجاره اشخاص ثالث بوده به شرح متن دادخواست و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات مقید در این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. مرتضی اشراقی رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری-محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده مستشاران شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری.

برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری

در این لینک می توانید نمونه آراء بیشتری در مورد مطالبات تامین اجتماعی را بخوانید


شکایت برای حق بیمه - مطالبه حق بیمه از غیر کارفرما - شکایت از حق بیمه تامین اجتماعی
وکیل تخصصی تامین اجتماعی,نظر به اینکه تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تامین اجتماعی برای انتقال گیرنده است و انتقال گیرنده مکلف شده از انتقال دهنده گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی بابت حق بیمه و متفرعات آن مطالبه نماید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی