مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره‌برداری معادن

در شاخه : نمونه آرا و مقررات مربوط به صنایع و معادن - نمونه آراء در خصوص صنایع و معادن


وکیل تخصصی دعاوی معادن - وکیل جهت امور معادن-شکایت از اقدامات کمیسیون معادن

رسیدگی به دعوی راجع به خسارات ناشی از بهره برداری از معادن شن و ماسه از وظایف هیات رسیدگی مربوطه در هر استان است.

دادنامه : 9209970908500071 مورخ 1392/02/11

خلاصه جریان پرونده

امور آب شیروان به مدیریت مهندس ه.ح دادخواستی به طرفیت کارگاه شن شویی آقای ق.ه صدور حکم بر محکومیت خوانده مبنی به پرداخت خسارات وارده فعلا مقوم به مبلغ 3/200/000 ریال با جلب نظر کارشناس و پرداخت هزینه های کارشناسی دادرسی و حق الوکاله نماینده قانونی تقدیم و اضافه نموده مطابق اصل 45 قانون اساسی مسئولیت حفظ حراست اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها به عهده دولت به نمایندگی وزارت نیرو می باشد مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو و مطابق ماده 48 قانون فوق الذکر و تبصره آن صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط است به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو با توجه به مشخصات فنی مورد نظر خود جهت درج در پرونده بهره‌برداری با حق نظارت این شرکت با عنایت به مراتب فوق به استحضار می رساند با توجه به بازدید انجام شده کارشناسان این شرکت کارگاه شن شویی خوانده بدون اخذ مجوز قانونی و بیش از حد مجاز اقدام به برداشت مصالح از بستر مسیل قلعه چه واقع در محدوده روستای محمد علی خان از توابع شهرستان شیروان نموده است که این اقدام سبب فرسایش شدید خاک و پایین افتادن بیش از حد بستر مسیل و رودخانه فوق شد و منجر به تخریب اراضی اطراف به دلیل برهم خوردن جریان های سیلابی گردیده علیهذا به شرح ستون خواسته استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده نماینده خواهان در دادگاه حاضر شده و اظهار داشت حدعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و درخواست ارجاع امر به کارشناس را نموده خوانده حاضر نگردیده دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و کارشناس نیز نظریه خود را تقدیم داشته در نتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00706_91/9/27 اعلام داشته با توجه به این که وفق بند ز ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور و نیز ماده 362 آیین نامه رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره‌برداری معادن شن و ماسه از وظایف هیات رسیدگی مرکب از معادن عمرانی استانداری و رئیس دفتر فنی و مدیر کل معاون و فلزات و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیر عامل سازمان آب منطقه ای با رئیس دفتر امور آب استان و و حسب مورد شهردار مرکز استان و رئیس دادگستری با نماینده وی می باشد که محل تشکیل جلسات هیات مذکور هم دفتر فنی استانداری خواهد بود بنابراین به نظر می آید مطالبه خسارت منوط بر وقوع تخلف از سوی مسئولین کارگاه شن و ماسه با تشخیص اعضای هیات سابق الذکر می باشد لذا توجه ها به مراتب فوق دادگاه در شرایط فعلی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد سابق الذکر قرار عدم صلاحیت و شایستگی هیات رسیدگی مستقر در دفتر فنی استانداری خراسان شمالی صادر می‌نماید در نتیجه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رای دیوان

تصمیم شعبه سوم دادگاه عمومی شیروان در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات رسیدگی مستقر در دفتر فنی استانداری خراسان شمالی بلا اشکال و تایید می گردد و با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور در رسیدگی به موضوع مقرر است پرونده به مرجع صالح یادشده ارسال گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور-مستشار سعیدی-نقیب الحسینی


وکیل تخصصی دعاوی معادن - وکیل جهت امور معادن - شکایت از اقدامات کمیسیون معادن
نمونه رای شکایت بابت بهره برداری معادن,در صورتی که وزارت نیرو مدعی وقوع تخلف از ناحیه بهره بردار معدن و بروز خسارت گردد بدوا بایستی به بایستی موضوع تخلف را در هیات رسیدگی در استانداری مطرح و سپس خسارت را در دادگاه مطالبه نماید