نمونه رای دادگاه در خصوص تغییر کاربری باغ

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


قانون تغییر کاربری-مجازات تغییر کاربری-مجازات تغییر کاربری اراضی-نمونه رای تغییر کاربری-وکیل تغییر کاربری-وکیل تغییر کاربری اراضی-وکیل دیوان عدالت-وکیل عدالت اداری

نمونه رای دادگاه برای تغییر کاربری باغ

شماره پرونده : 0045_870

در خصوص اتهام آقای........ فرزند......... دائر بر اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز به میزان 316 متر مربع از اراضی باغی پلاک مزرعه........... موضوع شکایت جهاد کشاورزی.......... با مدیریت ..........یا نمایندگی حقوق........... این دادگاه با... با مدیریت ....نمایندگی حقوقی........، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله و نظر به احراز و اثبات ادعای متهم مبنی بر انجام اقدامات فوق در سال 1383 با بررسی پرونده استنادی کلاسه 1601/83 ع س 1 شعبه اول دادگاه عمومی....... و نامه شماره 8843 مورخ 83/8/13 از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان..... که صراحتا به اقدام متهم در ساخت دو باب  ملک ساختمانی یکی به متراژ 200 متر مربع و دیگری 150 متر مربع نموده و این در صورتی است که حسب معاینه محلی صورت گرفته از سوی دادگاه و همچنین نظر به کارشناسی متراژ دو باب ویلای ساخته شده از سوی متهم در ملک موضوع شکایت به میزان مساوی می‌باشد و به نظر می‌رسد مامورین اداره شاکی در حین احتساب میزان و تغییر کاربری در گزارش شماره 8843 مورخ 83/8/13 دچار اشتباه گردیده اند که این امر مورد تایید نماینده اداره شاکی در جلسه دادگاه نیز واقع گردیده است لذا نظر به موارد فوق الذکر و با وارد دانستن اتهام متهم و مستندا به مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب 1374 و با در نظر گرفتن صورتجلسه کمیسیون تقویم قیمت اراضی به شماره 21/5816/14  مورخ 83/10/13 حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت  سی و هفت میلیون نهصد هزار ریال بابت 80 درصد عوارض مربوطه صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتر در این باره اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


مجازات تغییر کاربری باغ - نمونه حکم مجازات تغییر کاربری - رای دادگاه تغییر کاربری
نمونه رای تغییر کاربری باغ,وکیل جهت امور تغییر کاربری در مورد مبنای پرداخت جریمه و عوارض برای تغییر کاربری بر اساس مقدار متراژ بنای احداثی می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها