تاثیر جمع آوری بنای احداثی در باغ پس از رای دادگاه کیفری

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


رای دادگاه بابت تغییر کاربری-نمونه رای-نمونه رای دادگاه-تغییر کاربری باغ

شماره پرونده : 0529_940

در خصوص واخواهی...... نسبت به دادنامه شماره 0872___________940 مورخ94/11/13

صادره از شعبه...... دادگاه کیفری 2 مورخ 94/11/13 که به موجب آن نامبرده به اتهام تغییر کاربری اراضی  به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق و پرداخت جزای نقدی به 48 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است با عنایت بر جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه‌ی لایحه ی دفاعیه ارائه شده از ناحیه ی متهم و مرقوم مدیریت جهاد کشاورزی مبنی بر مستحدثات را جمع آوری نموده است دادگاه مستندا به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه موصوف را نقض و مستندا بهمادتین 3و10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با رعایت موارد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اعمال دو درجه تخفیف در مجازات جزایی نقدی به لحاظ تلاش نامبرده جهت تخفیف آثار جرم و جمع آوری مستحدثات به نحو اختیاری به پرداخت پنج میلیون ریال جزایی نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای مصدور حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری از دادگاه بابت تغییر کاربری اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این نمونه رای دادگاه را هم بخوانید : نمونه رای تعلیق اجرای مجازات بابت تغییر کاربری


نمونه رای - نمونه رای دادگاه - تغییر کاربری باغ
شرایط اعمال تخفیف مجازات تغییر کاربری,چناچه متهم تغییر کاربری با میل و طوعا اقدام به قلع و قمع بنای احداثی در باغ نماید در رای دادگاه بابت تغییر کاربری موثر وعمل وی از مصادیق تخفیف مجازات در مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها