مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


کمیسیون تغییر کاربری-کمیسیون جهاد کشاورزی-وکیل تخصصی تغییر کاربری-وکیل تغییر کاربری در دیوان-وکیل دعاوی تغییر کاربری

تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها می بایست  بدوا در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مطرح گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

شماره دادنامه : 9209970900800329 مورخ 1392/02/28

رای دیوان

خانم (م.ت) دادخواستی به خواسته ابطال پاسخ شماره...مورخ 1389/5/6 مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ری و الزام اداره مذکور به موافقت با تفکیک پلاک... اصلی واقع در بخش... تهران تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نماید باعنایت به اوراق و محتویات پرونده پلاک ثبتی مذکور به فرض قبول تصرف نیروی انتظامی و راه‌آهن و شرکت گاز ملک هنوز مورد استهلاک دستگاه های اجرایی مذکور قرار نگرفته است و در وضعیت فعلی قطعه مذکور در مالکیت شاکی می باشد از طرف دیگر دلیلی که از جانب شاکی مبنی بر مساحت باقی‌مانده اراضی می باشد ارائه نشده است تا مدیریت امور اراضی با بررسی آن و تطبیق مورد با مقررات قانونی به جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و آیین نامه اجرایی آن و نصاب تعیین شده جهت تفکیک در استان تهران اقدام نماید همچنین در مفاد دادخواست شاکی تقاضای تغییر کاربری اراضی خود را نموده است از آنجایی که تقاضای تغییر کاربری اراضی در خارج از محدوده شهرها می بایست بدوا در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مطرح گردد و این امر صورت نپذیرفته است لذا به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عاشوری _سعادت

در صورت تمایل به مطالعه نمونه ارای بیشتری در مورد تغییر کاربری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


وکیل متخصص تغییر کاربری - وکیل تهران برای جرم تغییر کاربری - وکیل تهران برای اتهام تغییر کاربری
مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها,تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها می بایست بدوا در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مطرح گردد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها