شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


تغییر کاربری اراضی زراعی-تغییر کاربری ملک مشاع-درخواست تغییر کاربری-شرایط تغییر کاربری باغ-وکیل تخصصی تغییر کاربری

صدور مجوز احداث مرغداری در ملک مشاع از سوی اداره جهاد کشاورزی مستلزم رضایت کلیه مالکین مشاعی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعبه دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900700367 مورخ 1392/02/15

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی دائر به ابطال مجوز شماره.... جهاد کشاورزی مبنی بر احداث مرغداری اولا ملک به صورت مشاعی بوده و اخذ رضایت از کلیه مالکین مشاعی ضروری بوده است و اداره طرف شکایت هنگام صدور پروانه تکلیف به دریافت رضایت از کلیه مالکین مشاعی را داشته است ثانیاً حسب نامه شماره... مدیر جهاد کشاورزی به دادسرای عمومی تالش شاکی محل احداث را تغییر داده است و محتمل است این تغییر موجب نارضایتی مالکین مشاعی شده باشد علیهذا با توجه به مراتب فوق حکم به نقض پروانه مورد شکایت صادر و اعلام می گردد صدور پروانه مجدد در صورت رضایت مالکین مشاعی بلا مانع است.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جعفری ورامینی_ بشارتی فر

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در این باره اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - تغییر کاربری به مرغداری
مجوز احداث مرغداری در ملک مشاع,صدور مجوز احداث مرغداری در ملک مشاع از سوی اداره جهاد کشاورزی مستلزم رضایت کلیه مالکین مشاعی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها