میزان اعتبار گزارش بازرسان سازمان تامین اجتماعی در رای دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


گزارس بازرس تامین اجتماعی-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی تهران-وکیل تخصصی تامین اجتماعی-وکیل شکایت از تامین اجتماعی

گزارش بازرسان سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبه و محاسبه حق بیمه در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901700887مورخ 1392/03/29

رای دیوان شاکی طی دادخواست تقدیمی نسبت به حق بیمه مورد مطالبه و رای شماره ...هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات شامل یک دوره بدهی از تاریخ ...لغایت...معترض و خواستار ابطال آن گردید که با توجه به مجموع محتوای پرونده و لایحه جوابیه مدیر کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران و مستندات ابرازی نظر به اینکه مطالبه و محاسبه حق بیمه به استناد گزارش بازرسان سازمان که مستنداً به مادتین 47 و 102 قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری می باشد بوده و شاکی جهت اثبات شکایت و تخلف سازمان از مقررات و موازین قانونی مستند کافی ارائه نکرده است بنابر این شکایت مطروحه غیر وارد و رای به رد ان صادر و اعلام می گرددرای اصداری به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است .

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه رحیمی_روحی

برای مطالعه نمونه ارای بیشتری در مورد تامین اجتماعی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


شکایت از گزارش هیات بازرس - اعتراض به گزارش بازرس کار - وکیل دیوان عدالت تهران
اعتبار گزارش بازرسان سازمان تامین اجتماعی,گزارش بازرسان سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبه و محاسبه حق بیمه در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی