شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


نحوه ابلاغ تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل شکایت تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

منشاء قانونی

مستند به ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیات های تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدید نظر میباشد ماده 18 دستگاه‌های مشمول قانون را به این شرح بیان می‌کند.

کلیه وزارتخانه ها سازمان ها موسسات و شرکت های دولتی شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان با ارتش و نیروهای انتظامی قضات اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سلام و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه اعتراض از تصمیمات آن مقرر می‌دارد صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است آرای هیات تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است

تبصره 1_ هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم طرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رای صادر شده قطعیت می‌یابد و از تاریخ

انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.

ماده 21 قانون مذکور بر صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایت از تصمیمات قطعی هیات‌های تخلفات اداری تاکید می کند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوق قضائیه

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره انواع تخلفات اداری و مجازات آنها اینجا را کلیک نمائید

وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری 09194504079


مهلت اعتراض به رای تخلف اداری - اعتراض به رای تخلف اداری - چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری
چطور به رای هیات تخلفات اداری اعتراض کنیم,به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها