نمونه رای دیوان عدالت درباره مبنای پرداخت پاداش کارگران

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد روابط کارگری و کارفرمائی


شکایت از رای هیات حل اختلاف کار-وکیل اعتراض به رای اداره کار-وکیل برای شکایت از رای اداره کار-وکیل شکایت از اداره کار در دیوان-وکیل شکایت کارگر در دیوان

ترجیح عرف بر قانون آمره فاقد وجاهت قانونی است. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901802961

رای دیوان

شاکی اظهار داشته است مشتکی عنه فوق الذکر به قانون کار توجه ندارد و بدون توجه به مقررات کار و دفاعیات معنونه و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است لذا تقاضای نقض رای شماره.......را دارد. مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است سالی سه ماه عرف است و از باب حسنه عرف بر قانون مقدم است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد ماده2،3 و 24 از قانون کار رای صادره هیات بر خلاف قانون آمره است لذا ترجیح عرف بر قانون آمره وجاهت ندارد بنا به مراتب مذکور حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند این رای برابر ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کرمی _شجاعی نوری

نمونه آرای بیشتری در خصوص حقوق و مزایای کارگری را اینجا بخوانید. 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل امور شهرداری - وکیل امور اداری - وکیل دیوان عدالت اداری
نمونه رای دیوان عدالت درباره مبنای پرداخت پاداش کارگران,پرداخت پاداش کارگران بر مبنای عرف سه ماه حقوق فاقد وجاهت قانونی می باشد.