نحوه اعتراض به آرای شورای اصلاحات ارضی

در شاخه : نمونه دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری


شورای اصلاحات ارضی-وکیل اصلاحات ارضی-وکیل با تجربه تهران-وکیل تهران در دیوان-وکیل دیوان عدالت-وکیل ولیعصر تهران

شکایت از آرای شورای اصلاحات ارضی در صلاحیت دیوان است .

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد .

شماره دادنانه : 9109970900701669

رای دیوان

شکایت شکات طی دادخواست تقدیمی کلاسه اعتراض از رای صادره از شورای اصلاحات ارضی در سال 90 به شماره ...است که طی آن مرحوم (خ.ف)را در اراضی تحت پلاک های مورد درخواست صاحب نسق دانسته و با توجه به تصرفات وی و وراث در اراضی پلاک های ...فرعی از اصلی حکم بر اصلاح سند صادر و اداره ثبت هم اقدام نموده است .علیهذا با توجه به اینکه صاحب نسق بودن مرحوم (خ.ف)و تصرف و کشت وی محرز و مسلم بوده است حکم به صدور سند صادر شده است نتیجتا حق جدید با منفی حق قدیم صورت نگرفته و به همین سبب حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می گردد ضمناً درخواست شکات به صدور دستور موقت به شرح دادخواست نیز وجاهت نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد رای قطعی است .

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری _ مستشار شعبه جعفری ورامینی _ بشارتی فر

برای مطالعه مقررات و نمونه آراء بیشتر در مورد اراضی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل متخصص شهرداری - وکیل کمیسیون ماده 100
نحوه اعتراض به آرای شورای اصلاحات ارضی,شکایت از آرای شورای اصلاحات ارضی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .