شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد تصدیق خسارت


تصدیق خسارت در دیوان-حکم به خسارت در دیوان-مطالبه خسارت از سازمانها-مقررات تصدیق خسارت-نحوه مطالبه خسارت در دیوان عدالت-وکیل پایه یک دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص تصدیق خسارت

تصدیق خسارت با تعیین میزان خسارت وارده خارج از مصادیق مقرر در تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان بوده و از موجبات صدور قرار رد شکایت می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 911275/8

رای دیوان

خواسته (ف.ک) فرزند(ع) در دادخواست تقدیمی تصدیق ورود خسارت به مبلغ 98/450/000 ریال علیه شرکت برق نسبت به محصولات کشاورزی می باشد هرچند تصدیق اصل خسارت قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است لکن تصدیق خسارت با تعیین میزان خسارت وارده خارج از مصادیق مقرر در تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می باشد بنابراین به استناد ماده مارالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عاشوری_ سعادت

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


تصدیق خسارت در دیوان - مطالبه خسارت در دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت تهران
نمونه رای حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت,تصدیق خسارت با تعیین میزان خسارت وارده خارج از مصادیق مقرر در تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان بوده و از موجبات صدور قرار رد شکایت می باشد.