نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به شکایت از دانشگاهها


شکایت از سازمان سنجش-شکایت از کنکور-مقررات شکایت از کنکور-نحوه شکایت از آزمون-نحوه شکایت از سازمان سنجش-وکیل با تجربه در دیوان-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از سازمان سنجش-وکیل شکایت در دیوان عدالت-وکیل عدالت اداری

خوانده اصلی در اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی در دعوی اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی شرکت کنندگان در کنکور سازمان سنجش خوانده ردیف دوم بوده مرجع ذیصلاح مربوطه که عدم احراز صلاحیت را به سازمان سنجش اعلام کرده می‌بایست در عداد خواندگان دعوا قرار گیرد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 902062/1

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته علی رغم کسب رتبه و قبولی در آزمون کارشناسی ارشد 1389 از پذیرش و ثبت نام وی خودداری شده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه علت عدم پذیرش و ثبت نام شاکی عدم احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی نامبرده اعلام شده است که احراز این شرایط توسط مراجع ذی‌صلاح صورت می گیرد و ارتباطی به سازمان سنجش ندارد و سازمان طرف شکایت صرفاً جذب آزمون بوده و مکلف به کسب نظر مراجع ذی‌صلاح در احراز شرایط داوطلبان میباشد بنابراین در وضعیت کنونی تخلفی از مقررات از جانب طرف شکایت مشهود نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی_ مولابیگی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در امور گزینش دانشجو اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


نمونه حکم - نمونه حکم دیوان - عدم صلاحیت داوطلب کنکور
نحوه صحیح اعتراض به عدم صلاحیت در کنکور,خوانده اصلی در اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی در دعوی اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی شرکت کنندگان در کنکور سازمان سنجش خوانده ردیف دوم بوده مرجع ذیصلاح مربوطه که عدم احراز صلاحیت را به سازمان سنجش اعلام کرده می‌بایست در عداد خواندگان دعوا قرار گیرد.