مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


اعتراض به عوارض شهرداری-شکایت از عوارض شهرداری-مشاوره تخصصی عوارض شهرداری-نحوه ابطال عوارض شهرداری-نحوه شکایت از ماده 77-وکالت بابت عوارض شهرداری-وکالت در پرونده های شهرداری-وکیل پرونده های عوارض-وکیل تخصصی عوارض شهرداری-وکیل در امور شهرداری-وکیل کمیسیون ماده ۷۷-وکیل ماده ۷۷ شهرداری

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 77


الف) دیوان عدالت اداری توسط مودیان اصل 173 ق.ا وماده 10 ق.د.ع.ا

ب) دادگاه عمومی توسط شهرداری و دستگاه‌های دولتی در واقع می توان گفت موضوع به اعتبار وضعیت حقوقی شاکی و شخصیت خواهان از حیث وابستگی آن به دولت و یا مصداقی از واحدهای دولتی و نهادهای عمومی موجب تغییر صلاحیت مرجع عالی قضایی جهت رسیدگی به شکایات از آراء مراجع غیر قضایی خواهد شد. نکته اینکه چنانچه رسیدگی به اعتراض مودی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود در این مورد مودی باید در مهلت تعیین شده از طرف کمیسیون رسید طرح دعوای خود را به دبیرخانه تحویل نماید در غیر اینصورت خواسته مودی رد می‌شود رای مقتضی صادر می گردد مانند این که مودی در خصوص عوارض خاصی مانند عوارض تغییر کاربری عوارض تمدید پروانه ساختمانی شهر مورد نظر و غیره دعوایی جهت ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نموده باشد که تا زمان اتخاذ تصمیم در آن مرجع رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده 77 متوقف باشد در برخی از شعب دیوان عدالت اداری رویه بر این است که آرای صادره کمیسیون ماده 77 که مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر باشد بدون اینکه مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد تایید می شود و دلیلی بر ابطال آن شناخته نمی شود این در حالی است که بر اساس اصل 170 قانون اساسی اختیار عدم ترتیب اثر به مصوبه خلاف قانون شوراهای شهر وجود دارد این اصل اشعار می دارد قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

برگرفته از عوارض غیر قانونی شهرداری ها در مصوبات شوراها-امید محمدی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض کمیسون ماده 77 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079


وکالت تخصصی شهرداری - اعتراض به عوارض شهرداری - شکایت ازعوارض شهرداری
مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷,برابر ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع اعتراض به مطالبات شهرداریدر مورد عوارض کمیسیونی مرکب ازاعضای مندرج در این قانون موسوم به کمیسیون ماده 77 بوده و سپس قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد