فرمول محاسبه جریمه ماده 100 شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


فرمول محاسبه جریمه ماده 100 شهرداری09125253824-نحوه محاسبه جریمه ساختمانی-فرمول محاسبه جریمه شهرداری-وکیل امور ماده 100-هزینه خلافی ساختمان-فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا-نمونه نامه اعتراض به جریمه شهرداری

فرمول محاسبه جریمه ماده 100 شهرداری

مساحت تخلف -ضریب- ارزش معاملاتی

الف- مساحت تخلف با توجه به مندرجات پروانه و بنای احداثی توسط مامورین بازدید شهرداری مساحی برداشت و به کمیسیون گزارش می شود.

ب-ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی بر اساس ضرایب تعیینی به شرح ذیل است.نحوه محاسبه جریمه ساختمانی+فرمول محاسبه جریمه شهرداری+وکیل امور ماده 100

1_ حداقل یک دوم و حداکثر 3 برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه در اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی

2_ حداقل 2 برابر و حداکثر 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ی ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری

3_ حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن

4_ به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد.

نکته شایان توجه این که باید میان اضافه بنا در حالتی که ساختمان دارای پروانه ساخته است و حالتی که فاقد پروانه می‌باشد در میزان جرایم تفاوت قائل شد. الف) اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی اعم از اینکه در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا جریمه بر اساس تبصره 2 ماده 100 از یک دوم ارزش معاملاتی تا حداکثر سه برابر به آن تعلق می گیرد لذا باید توجه داشت که ملاک پروانه ساختمانی است.

ب) کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون می‌تواند به استناد تبصره 4 ماده 100 را به پرداخت جریمه محکوم نماید این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان‌های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان خواهد بود.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شرایط تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری


نحوه محاسبه جریمه ساختمانی - فرمول محاسبه جریمه شهرداری09125253824 - وکیل امور ماده 100
فرمول محاسبه جریمه ماده 100 شهرداری,ما بهترین نتایج را طی سال‌ها تجربه در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و تخلفات ساختمانی در دیوان عدالت اداری را به دست آوردیم با ما در تماس باشید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها