قواعد مربوط به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


الزام شهرداری به ساخت-بهترین وکیل شهرداری تهران-شکایت بابت پروانه-شکایت بابت پروانه ساخت-شهرداری تهران-مشاوره دعاوی شهرداری-وکالت برای دعاوی شهرداری-وکالت شکایت از شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری

قواعد مربوط به ساخت بنا و اخذ پروانه ساختمان جزو قواعد آمره بوده و صدور پروانه یا مجوز ساختمانی از سوی هر مرجعی غیر از شهرداری نیازمند مستند قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970905100111 مورخ 1393/03/27

رای دیوا

به طرفیت شهرداری به خواسته اعتراض و ابطال رای کمیسیون بدوی به شماره... مورخ...ماده 100 شهرداری که قطعی شده با عنایت به لایحه جوابیه طرف شکایت که بیان نموده مالک پلاک ثبتی بدون اخذ پروانه ساختمانی مبادرت به تخلفات عدیده که بالغ بر مترمربع احداث زیرزمین تجاری و متر مربع احداث زیرزمین تجاری 2- و احداث تجاری به متراژ متر در طبقه همکف و متر در طبقه اول و متر در طبقه دوم و متر در طبقه سوم و متر در طبقه چهارم و متر در طبقه پنجم و متر در طبقه ششم الی دهم نموده است که شهرداری به لحاظ محرز بودن تخلفات و در اجرای مقررات ماده صد فرم خلاف ساختمانی با قید توضیحات لازم فنی تنظیم و پس از ابلاغ به شاکی و عدم ارائه دلیل و مدرک مثبت دال بر اخذ مجوز از سوی مالک در کمیسیون طرح و رای به رفع خلاف صادر گردیده نظر به اینکه شاکی بیان نموده با موافقت بنیاد مستضعفان مبادرت به احداث بنا نموده نظر به اینکه مرجع صدور جواز یا پروانه ساختمانی شهرداری بوده و با توجه به اینکه شاکی دلیلی بر اینکه رای صادره برخلاف مقررات باشد ارائه نداده فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه اردلان _سالاری_ بهرامی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آراء مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری- 09194504079


وکیل دعاوی شهرداری - وکیل تخصصی در شهرداری - وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری
نمونه رای مربوط به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری,قواعد مربوط به ساخت بنا و اخذ پروانه ساختمان جزو قواعد آمره بوده و صدور پروانه یا مجوز ساختمانی از سوی هر مرجعی غیر از شهرداری نیازمند مستند قانونی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی