شرایط الزام اداره در تمدید قرارداد پیمانی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


الزام به تمدید قرارداد پیمانی-تبدیل وضعیت از پیمانی-تمدید قرارداد پیمانی-شرایط تمدید قرارداد استخدامی-شکایت تمدید قرارداد پیمانی-کریمی وکیل دیوان عدالت-مقررات تمدید قرارداد پیمانی-وکالت در دیوان عدالت-وکیل امور استخدامی-وکیل با تجربه در دیوان-وکیل پی گیر در دیوان-وکیل جهت دیوان عدالت اداری-وکیل در دعاوی دیوان-وکیل دعاوی استخدامی-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت استخدامی

موافقت با تمدید قرارداد پیمانی به تشخیص دستگاه اجرایی و شرایط و ملاحظات آموزشی پژوهشی مالی و میزان رضایتمندی از شخص صورت می‌گیرد و با انقضای مدت قرارداد الزام قانونی به تمدید آن وجود ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900200552 مورخ 1392/05/06

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای(الف.ع) به طرفیت د به خواسته اصلاح حکم پیمانی با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه موافقت با تمدید قرارداد پیمانی به تشخیص دستگاه و شرایط و ملاحظات آموزشی پژوهشی مالی و میزان رضایتمندی از شخص صورت می‌گیرد و با انقضای مدت قرارداد الزام قانونی به تمدید آن وجود ندارد علیهذا با انقضای قرارداد در تاریخ 89/12/29 قطع همکاری شده که مجدد در 90/4/15 قرارداد منعقد می گردد و اگر وجهی پرداخت شده باید مسترد شود که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود نظر به اینکه مدرکی ارائه نشده که در طول مدت مذکور شاغل بوده است بنابراین تخلف از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه نمی باشد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد این رای وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری_ مستشارشعبه مهدوی_حسینی طباطبائی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از مقررات اداری کارمندان دولت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


نمونه رای - تمدید قرارداد پیمانی - تمدید قرارداد پیمانی کارمندان
شرایط الزام اداره در تمدید قرارداد پیمانی,موافقت با تمدید قرارداد پیمانی به تشخیص دستگاه اجرایی و شرایط و ملاحظات آموزشی پژوهشی مالی و میزان رضایتمندی از شخص صورت می‌گیرد و با انقضای مدت قرارداد الزام قانونی به تمدید آن وجود ندارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی