رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

در شاخه : نمونه آرای شکایت از کمیسیون آب در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل کمیسیون آب-رای بابت کمیسیون آب-رای دیوان بابت کمیسیون آب-شکایت از رای کمیسیون آب-مشاوره تخصصی کمیسیون آب-نمونه دفاعیه برای کمیسیون آب-نمونه رای کمیسیون آب-وکالت در کمیسیون آب-وکیل برای کمیسیون آب-وکیل پرونده های کمیسیون آب-وکیل تخصصی کمیسیون آب-وکیل تهران در کمیسیون آب-وکیل در کمیسیون آب-وکیل شکایت از کمیسیون آب-وکیل کمیسیون آب-وکیل متخصص کمیسیون آب

کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی صرفا مرجع صدور پروانه بهره برداری از چاه های حفر شده قبل از سال 85 بوده و صدور رای مبنی بر اعاده چاه آب به وضع سابق و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه خارج از صلاحیت این کمیسیون است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداریدر این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900700949 مورخ 1392/04/25

رای دیوان

صرف نظر از مدارک ابرازی شاکی مبنی بر حفر چاه قبل از سال 85 قاضی محترم کمیسیون تبصره 5 طی رای صادره حکم به اعاده به وضع سابق و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه نموده است که چون اقدام اخیرالذکر از اختیارات کمیسیون نیست و صرفا حق صدور پروانه برای چاه های حفر شده قبل از سال 85 و مورد درخواست برای چاه های بعد از سال 85 تفویض گردیده است لذا ضمن نقض رای صادره رای به رسیدگی مجدد با رعایت مفاد رای و مدارک ابرازی در همان کمیسیون صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جعفری ورامینی_ عبداللهی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آراء مربوط به کمیسیون چاههای آب فاقد پروانه اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - کمیسیون چاههای فاقد پروانه
صلاحیت کمیسیون تبصره 5 چاه,کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی صرفا مرجع صدور پروانه بهره برداری از چاه های حفر شده قبل از سال 85 بوده و صدور رای مبنی بر اعاده چاه آب به وضع سابق و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه خارج از صلاحیت این کمیسیون است