تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


پاداش پایان خدمت-تخلیه خانه سازمانی-عدم تخلیه خانه سازمانی-کریمی وکیل دیوان عدالت-مقررات تخلیه خانه سازمانی-مقررات خانه سازمانی-وکالت شکایت از خانه سازمانی-وکیل با تجربه تهران-وکیل با تجربه دیوان عدالت-وکیل برای خانه سازمانی-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل پی گیر دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل شکایت در دیوان-وکیل عدالت اداری

صرف عدم تخلیه خانه سازمانی مجوز قانونی برای خودداری از پرداخت پاداش پایان خدمت نیست و ضمانت اجرای عدم تخلیه خانه های سازمانی در مقررات مربوطه بیان شده است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970902701067 مورخ 1392/05/20

رای دیوان

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت سازمان ملی استاندارد نظر به اینکه به استناد ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد با عنایت به اینکه حسب مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی شاکی با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 88/12/28 به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است در نتیجه استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را دارد و با توجه به اینکه صرف عدم تخلیه خانه سازمانی مجوز قانونی بر عدم پرداخت پاداش پایان خدمت نیست ضمانت اجرایی عدم تخلیه خانه های سازمانی در مقررات مربوطه بیان شده است که سازمان مشتکی‌عنه وفق مقررات و مقررات مربوطه می تواند اقدام قانونی نماید لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستندا به ماده 107 قانون فوق الذکر و با رعایت ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه ساریخانی_ مرادی

برای مطالعه نمونه ترای بیشتری در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی 09194504079


تخلیه خانه سازمانی - جریمه عدم تخلیه خانه سازمانی - وکیل تخصصی دیوان عدالت
مقررات عدم تخلیه خانه سازمانی,صرف عدم تخلیه خانه سازمانی مجوز قانونی برای خودداری از پرداخت پاداش پایان خدمت نیست و ضمانت اجرای عدم تخلیه خانه های سازمانی در مقررات مربوطه بیان شده است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی