نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


پرداخت مبلغ بابت مرخصیوجوه مرخصی استفاده نشده-وکالت در تامین اجتماعی-وکیل امور اداری-وکیل امور ملکی-وکیل بابت مطالبات کارمندی-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل جهت عدالت اداری-وکیل دعاوی دولتی-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل شکایت اداری-وکیل شکایت از تنزل پست-وکیل شکایت از تنزل مقام-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل کمیسیونهای دولتی

نحوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده مدت ماموریت خارج از کشور در صورتی که در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد به ارز و چنانچه مرخصی در ایران سپری گردد به ریال قابل پرداخت خواهد بود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

شماره دادنامه : 9209970900200609مورخ 1392/05/16

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای (د) به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به خواسته مطالبه وجوه مرخصی استحقاقی از تاریخ خرداد ماه 90 لغایت خردادماه 91 به مدت 18 روز به نرخ ارزی با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه مرخصی استحقاقی استفاده نشده مدت ماموریت در خارج در صورتی که در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد به ارز پرداخت می شود و چنانچه مرخصی در ایران سپری گردد به ارز قابل پرداخت نمی باشد که با التفات به مراتب مذکور نظر به اینکه مطابق ماده 18 آیین نامه مرخصی ها حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی استخدامی مستخدم که به مدت خدمت خارج از کشور تعلق میگیرد در صورتیکه آن مرخصی در خارج از کشور مورد استفاده واقع شود به ارز قابل پرداخت است بنابراین چون استفاده از مرخصی ذخیره شده خارج از کشور در داخل کشور استفاده شده است مطالبه وجوه مرخصی به ارز موجه نمی‌باشد و با پرداخت ریالی آن تخلفی محرز نیست لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد.

رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهدوی _مهدی لی

برای مطالعه نمونه های بیشتری احکام مربوط به امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - مطالبه وجه مرخصی استفاده نشده
قانون مرخصی کارمندان,نحوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده مدت ماموریت خارج از کشور در صورتی که در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد به ارز و چنانچه مرخصی در ایران سپری گردد به ریال قابل پرداخت خواهد بود.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی