تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بازنشستگی کارمند در حین رسیدگی-بهترین وکیل تخلفات اداری-تخلفات اداری کارمند-تخلفات اداری کارمندان-شرایط مختومه شدن پرونده کارمند-مختومه شدن تخلفات کارمند-مشاوره تخصصی تخلفات اداری-مقررات تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری کارمندان-وکیل تهران در تخلفات-وکیل تهران در تخلفات اداری-وکیل تهران درتخلفات اداری-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل در امور تخلفات اداری

بازنشستگی متهم همانند فوت او از موجبات انتفاء و زوال رسیدگی هیات ها بوده و پرونده متهم مختومه و از دستور رسیدگی خارج می شود.

برابر تحقیقات وکیل متخصص تخلفات اداری

مستند این امر ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که به‌موجب ذیل آن پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت وجود مدارک مثبت برای رسیدگی و صدور رای در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مطرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. تغییر حالت استخدامی بازنشستگی متهم در صورتی که موجب توقف رسیدگی است که با رعایت تبصره ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گرفته باشد که در این صورت ادامه رسیدگی منتفی خواهد بوده و صرفا پرونده بازنشستگی که متهم به موارد مندرج در بندهای 34 تا 38 ماده 8 قانون باشند به استناد ماده 15 قانون رسیدگی شده و رای مقتضی صادر می‌شود. آنچه گفته شد در مورد رسیدگی در هیات تجدیدنظر نیز لازم‌الرعایه است و فوت متهم در این مرحله نیز به استناد ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون موجب توقف رسیدگی می‌شود بنابراین در مواردی که حالت استخدامی متهم با رعایت مفاد تبصره ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون به بازنشستگی تغییر می‌یابد پس از مدنظر قرار دادن ماده 15 قانون در مورد بازنشستگاه متهم به موارد مندرج در بندهای 34 تا 38 ماده 8 قانون می توان پرونده اتهامی را مختومه و از جریان رسیدگی خارج نمود بدیهی است چنانچه بازنشستگی کارمند بدون رعایت تبصره ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون انجام شده باشد این نوع بازنشستگی از موجبات مختومه شدن پرونده نبوده و بازنشستگی وی مغایر با موازین قانونی و کان لم یکن تلقی می‌شود.برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری وشهرداری-09194504079


بازنشستگی کارمند متخلف اداری - بازنشستگی متهم تخلفات اداری - وکیل برای تخلفات اداری
تاثیر بازنشستگی در رسیدگی تخلفات اداری, تغییر حالت استخدامی بازنشستگی متهم در صورتی که موجب توقف رسیدگی است که با رعایت تبصره ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گرفته باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها