نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع 

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


ابطال قرارداد فروش-استرداد ثمن معامله-بهترین وکیل سرقفلی-مستحق للغیر بودن معامله-مطالبه خسارت از فروشنده-نحوه ابطال مبایعه نامه-نحوه صحیح ابطال مبایعه نامه-نحوه صحیح شکایت ابطال قرارداد-وکیل ابطال مبایعه نامه-وکیل امور بیع نامه-وکیل تخصصی دعاوی ملکی-وکیل دعاوی ملکی

چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود دادگاه نمی تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد .

دادنامه : 9209970269500714 مورخ 1392/06/24

رای دادگاه

در خصوص دعوی ح.ب به وکالت از س.پ به طرفیت م.ح به خواسته مطالبه قیمت روز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی 100 مترمربع به پلاک ثبتی 4476/37444 اصلی بخش 7 تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه مطالبه قیمت روز شش دانگ ملک موضوع خواسته همان مطالبه ثمن معامله و ما به التفاوت قیمت روز آن بوده که وکیل خواهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع تقاضا نموده نظر به اینکه طرح دعوی حاضر از ناحیه وکیل خواهان فرع بر احراز و ثبوت بطلان معامله مورد بحث بوده و دلیلی از جانب وی مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله مزبور از مرجع قضایی ارائه نشده که با این وصف دعوی مطروحه قبل از ثبوت بطلان معامله به واسطه صدور حکم قطعی مرجع قضایی قابلیت استماع نداشته و از آنجایی که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات قانون درخواسته نموده باشند که در وضعیت کنونی به لحاظ اینکه دعوا مطابق قانون طرح نگردیده دعوی وکیل خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران _متولی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در دعاوی ملکی اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای دادگاه - نمونه رای - مستحق اللغیر بودن مبیع
وکیل دعاوی ملکی,چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود دادگاه نمی تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند