دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل تخلفات اداری-دستور موقت تنزل پست-دستور موقت تنزل مقام-دستور موقت دیوان عدالت اداری-دستور موقت کسر حقوق-نمونه رای دستور موقت-وکیل برای دستور موقت-وکیل پرونده های تخلف اداری-وکیل تخصصی دستور موقت-وکیل تهران در دیوان-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل دعاوی تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری

توقف اجرای رای مشعر بر کسر حقوق و فوق العاده شغل حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‌باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص که توسط اینجانب وکیل دیوان عدالت اداری گردآوری شده تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902201767

رای دیوان

در خصوص درخواست آقای م.ع به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره مبنی بر کسر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 احراز جامع شرایط فوریت ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می باشد و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی باشد فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه عرفان_ برومند_ فرزد

نمونه های دیگری از دستور موقت در دیوان عدالت اداری را با کلیک نمودن اینجا بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079

این مطلب کاربردی در مورد دستور موقت را حتما بخوانید : تاثیر دستور موقت دیوان عدالت اداری بر رفع پلمپ املاک تجاری


دستور موقت دیوان - دستور موقت دیوان عدالت - توقف کسر حقوق
دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند,برابر این نمونه رای توقف اجرای رای مشعر بر کسر حقوق و فوق العاده شغل حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‌باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها