مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت


سازمان انتقال خون-شکایت سازمان انتقال خون-وکیل ابطال اقدامات دولتی-وکیل ابطال تصمیمات دولتی-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل امور شهرداری-وکیل پرونده های دولتی-وکیل دعاوی عدالت اداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایات دولتی-وکیل شکایت از دولتی-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل متخصص دیوان عدالت

اداره کل انتقال خون به دلیل دولتی بودن نمی تواند در شعب دیوان خواهان یا شاکی باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901702540 مورخ 1391/09/07

رای دیوان

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی گردیده که با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه مستندا به بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری فقط شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از دوایر موسسات دولتی و وابسته به دولتی قابل رسیدگی در دیوان می باشد و با توجه به اینکه اداره کل انتقال خون از موسسات وابسته به دوایر دولتی می باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری اصفهان صادر و اعلام می‌گردد قرار اصداری به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه رحیمی_ روحی

برای مطالعه نمونه اراء دیگری از صلاحیت دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - شکایت از انتقال خون
وکیل دیوان عدالت اداری,مطابق این نمونه رای اداره کل انتقال خون به دلیل دولتی بودن نمی تواند در شعب دیوان خواهان یا شاکی باشد.