مرجع صالح به شکایت از شرکت هلکوپتری ایران

در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت


دعاوی دیوان عدالت اداری-شکایت از سازمانهای دولتی-شکایت از هلیکوپتر سازی-مشاوره تخصصی عدالت اداری-نحوه شکایت از سازمانها-نمونه رای دیوان عدالت-وکالت تخصصی عدالت اداری-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران

شرکت هلکوپتری ایران به دلیل تامین سرمایه توسط دولت و بودن تحت پوشش شرکت دولتی ملی نفت ایران دولتی تلقی شده و در شعب دیوان نمی‌تواند خواهان باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : 9109970902903390 مورخ 1391/09/08

رای دیوان

نظر به اینکه با ملاحظه آگهی تاسیس شرکت مذکور شرکت هلیکوپتری ایران که سرمایه آن در اجرای مصوبه هیات محترم وزیران پرداخت شده و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران می باشد که شرکت اخیر الذکر دولتی محسوب و با فرض دولتی بودن قابلیت طرح و استماع شکایت در دیوان عدالت اداری را نداشته و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد صادر و اعلام می‌گردد این قرار قطعی است. رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اردلان _بهرامی

برایب مطالعه نمونه آرای بیشتری در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل تخصصی دیوان عدالت - وکیل امور دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت اداری
نمونه رای صلاحیت دیوان عدالت,شرکت هلکوپتری ایران به دلیل تامین سرمایه توسط دولت و بودن تحت پوشش شرکت دولتی ملی نفت ایران دولتی تلقی شده و در شعب دیوان نمی‌تواند خواهان باشد.