مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


استخدام فرزندان جانباز-مزایای استخدامی فرزندان جانباز-مقررات استخدامی فرزندان جانباز-وکیل استخدامی-وکیل امور استخدامی-وکیل بابت دعاوی استخدامی-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل برای شکایت استخدامی-وکیل جهت دعاوی استخدامی-وکیل دعاوی استخدامی-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل متخصص دیوان عدالت

فرزندان آزادگان جنگ تحمیلی و جانبازان 70 درصد به بالا در حکم فرزندان شاهد محسوب گردیده و از مزایای ایشان بهره مند می شوند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901000221 مورخ 1392/02/07

رای دیوان

با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی به شرح متن دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه واصله از ناحیه طرف شکایت که تحت شماره.... مورخ.....ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده و با بررسی دلایل و مدارک ابرازی نظر به اینکه مقرر در تبصره یک اصلاح تبصره 2 اساسنامه طرح شاهد،فرزندان آزادگان جنگ تحمیلی و جانبازان 70 درصد به بالا را در حکم فرزندان شاهد محسوب گردیده و از مزایای ایشان بهره مند می شوند و نیز عدم دفاع موثر خوانده بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به مواد 13 و 17 از قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه شجاعی _آزادی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات بیشتر در خصوص حقوق اداری فرزندان جانباز و خانواده شهداء و... اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی 09194504079

این نمونه رای را هم بخوانید : قانون نحوه تعیین حقوق شهداء و جانبازان


نمونه رای - نمونه رای دیوان - مزایای استخدامی فرزند جانباز
حقوق استخدامی فرزندان افراد جانباز,فرزندان آزادگان جنگ تحمیلی و جانبازان 70 درصد به بالا در حکم فرزندان شاهد محسوب گردیده و از مزایای ایشان بهره مند می شوند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها