شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دادگاه در مورد کارمندان


استخدام کارمندان بازخریدی-اعاده به خدمت کارمندان-اعاده کارمند باز خریدی-بازگشت کارمند باز خریدی-بهترین وکیل امور اداری-بهترین وکیل گزینش-شرایط اعاده کارمند باز خریدی-مقررات اعاده کارمند بازخریدی-نحوه اعاده کارمند باز خریدی-نمونه رای کارمندان بازخریدی-وکیل با تجربه در دیوان-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دعاوی تخلفات اداری-وکیل دعاوی کارمندی-وکیل عدالت اداری-وکیل کارمندان در دیوان-وکیل متخصص دیوان عدالت

عدم انجام تعهدات دستگاه اجرایی در قبال کارمند بازخرید شده موجب اعاده به کار نمی شود و استخدام مجدد افراد بازخرید شده در هر صورت ممنوع است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970902100171 مورخ 1392/02/04

رای دیوان

در خصوص دعوای آقای (ع.ر) به طرفیت الف استان لرستان به خواسته فوق‌الذکر تقاضای اعاده به کار نظر به اینکه نامبرده اعلام داشته به تقاضای خود بازخرید گردیده النهایه طرف دعوی اقدام به انجام تعهدات خود در قبال بازخریدی ننموده است و در این راستا تقاضای اعاده به کار می نماید در حالی که می بایست نسبت به الزام وی به انجام تعهدات درخواست نماید زیرا وفق تبصره 4 ماده 77 قانون استخدام کشوری که در ما نحن فیه حاکم است اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه ها،سازمان ها،موسسات و شرکتهای دولتی و همچنین شهرداری ها ممنوع می باشد لذا مستندا به تبصره 4 ماده 77 و رای شماره 142_ 1391/3/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با اجازه حاصله از ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه امینی_ میرحسینی رودبارکی

برای مطالعه نمونه آراء دیوان عدالت اداری در امور استخدام دولتی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - اعاده به کار کارمند بازخریدی - بازگشت به کار کارمند باخرید شده
شرایط اعاده به کار کارمندان بازخریدی,عدم انجام تعهدات دستگاه اجرایی در قبال کارمند بازخرید شده موجب اعاده به کار نمی شود و استخدام مجدد افراد بازخرید شده در هر صورت ممنوع است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی