شرایط تسری عنوان تقلب در فروش کالا

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


تقلب در فروش کالا-شکایت بابت تقلب فروش-محکومیت بابت تقلب فروش-محکومیت در تعزیرات حکومتی-مصداق تقلب در فروش-مقررات مربوط به تقلب-نمونه رای بابت تقلب-وکیل امور تعزیرات حکومتی-وکیل برای تعزیرات حکومتی-وکیل پرونده های تعزیراتی-وکیل تخصصی تعزیرات حکومتی-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل جهت تعزیرات حکومتی-وکیل دعاوی تعزیراتی

تقلب زمانی تحقق می یابد که کالای تسلیم شده از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالای فروخته شده باشد لذا دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد از مصادیق تقلب در فعالیت اقتصادی موضوع ماده 3 قانون تعزیرات نیست .

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970905600320 مورخ 1393/03/19

رای  دیوان

درخصوص اعتراض به رای..... نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجایی که تخلف تقلب به زمانی قابل وقوع است چه کالایی از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالایی باشد که فروخته شده است درحالی که موضوع پرونده منصرف از آن می‌باشد و شکایت شاکی پرونده تعزیرات نیز نه راجع به کیفیت کالاست و نه مربوط به کمیت آن بلکه شکایت مشارالیه راجع به عدم انجام تعهد می باشد صرف دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد که در گزارش بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت به آن اشاره گردیده دلیل بر تقلب نمی باشد بنابراین استناد سازمان مشتکی‌عنه به ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی فاقد توجیه و محمل قانونی است و از طرف دیگر استناد به ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز صحیح به نظر نمی رسد زیرا زمانی می توان بر مستند قانونی مزبور استناد نمود که کالای معیوب فروخته شده باشد و از مصرف همان کالا به لحاظ معیوب بودن به مصرف‌کننده خسارتی وارد آید که موضوع پرونده منطبق بر آن نمی باشد با توجه به مراتب مزبور و به لحاظ اینکه مشتکی عنه در صدور حکم معترض عنه مقررات قانونی را رعایت ننموده لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای مزبور پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری_ رشیدی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در امور تعزیرات حکومتی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید  : شرایط تحقق تخلف احتکار از منظر دیوان عدالت اداری


نمونه رای - نمونه رای تعزیرات حکومتی - تقلب در فروش کالا
محکومیت به تقلب در فروش در دیوان عدالت,تقلب زمانی تحقق می یابد که کالای تسلیم شده از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالای فروخته شده باشد لذا دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد از مصادیق تقلب در فعالیت اقتصادی موضوع ماده 3 قانون تعزیرات نیست .

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها