دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


دستور موقت دیوان عدالت-دستور موقت دیوان عدالت اداری-دستور موقت ممنوع الخروجی-شرایط دستور موقت دیوان عدالت-نمونه رای دستور موقت-نمونه رای دستور موقت دیوان-وکیل برای دستور موقت-وکیل تخصصی دستور موقت-وکیل متخصص دستور موقت

رفع ممنوع الخروجی رئیس هیات مدیره با توجه به ماده 15 قانون دیوان حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901301267 مورخ 1391/6/18

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی صدور دستور موقت مبنی بر توقف و رفع ممنوع الخروجی رئیس هیات مدیره و ضمائم آن نظر به اینکه مستندات ارائه شده مثبت ایجاد ورود خسارت که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز نگردیده لذا شعبه 13 دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85/3/9 مجلس شورای اسلامی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می کند قرار صادره مطابق با ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه سبزواری نژاد_ رشیدی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در خصوص دستور موقت در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای دستور موقت - دستور موقت دیوان عدالت - وکیل تخصصی دیوان عدالت
وکیل متخصص دیوان عدالت اداری,در دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری و تخلفات ساختمانی عوارض تخلفات اداری و گزینش کارکنان دولت