مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


اعتراض به رای هیات نظارت-تجدید نظر از رای هیات نظارت-تشریفات اعتراض به رای هیات نظارت-شکایت از رای ثبت-وکالت تخصصی پرونده های ملکی-وکیل اعاده دادرسی-وکیل امور عدالت اداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل شکایت از سازمانها

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر از آرای هیات نظارت ثبت شورای عالی ثبت می‌باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901302401 مورخ 1391/11/17

رای دیوان

با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه از آنجایی که مرجع رسیدگی به اعتراضات و تجدیدنظر از آرای هیات نظارت، شورای عالی ثبت میباشد شاکی می‌باید بدوا به شورای مذکور از رای معترض به تجدید نظر نماید با کیفیت مذکور شکایت ابطال رای شماره...مورخ...هیات نظارت وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده لهذا قرار رد شکایت وی صادر می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه سبزواری نژاد_ رشیدی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری از شعب دیوان عدالت اداری در مورد ثبت اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - نمونه رای اعتراض به ثبت
نحوه شکایت از اقدامات اداره ثبت,به استناد بند ف ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مرجع رسیدگی به اعتراضات و تجدیدنظر از آرای هیات نظارت، شورای عالی ثبت میباشد