نمونه دادخواست تبدیل وضعیت به دیوان عدالت اداری

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


تبدیل وضعیت کارمندان دولتی-چگونگی تبدیل وضعیت-دادخواست تبدیل وضعیت-شرایط تبدیل وضعیت-مقررات تبدیل وضعیت-نحوه تیدیل وضعیت-نمونه دادخواست تبدیل وضعیت-وکالت دعاوی تبدیل وضعیت-وکیل برای تبدیل وضعیت-وکیل متخصص تبدیل وضعیت

منجز بودن خواسته تبدیل وضعیت به پیمانی یا انعقاد قرارداد کار معین

تبدیل وضعیت از کار معین به پیمانی با انعقاد قرارداد کار معین متفاوت بوده و خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی یا انعقاد قرارداد کار معین مناسب نبوده و محکوم به رد است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900602721 مورخ 1391/11/23  

رای دیوان

نظر به اینکه خواسته شاکی الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی و انعقاد قرارداد کار معین به طرفیت اداره ورزش و جوانان استان البرز و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به طور منجز و قطعی مطرح نشده است و قاعده تبدیل وضعیت از کار معین به پیمانی باعنوان انعقاد قرارداد کار معین متفاوت می‌باشند بنا به مراتب مستنداً به ماده 26 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دعوی شاکی به کیفیت مزبور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را نداشته لذا با لحاظ مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است . رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه متین _بشارتی فر

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای تبدیل وضعیت - تبدیل وضعیت به پیمانی
نمونه شکایت تبدیل وضعیت,در تقاضای تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری می بایست متناسب با نوع قرارداد کار تقاضای تبدیل وضعیت را نمود بنابراین امکان تبدیل وضعیت از شرکتی مستقیما به پیمانی وجود ندارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی