نمونه درخواست تغییر کاربری مسکونی به تجاری

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


تغییر کاربری پارکینگ به تجاری09125253824-جریمه تغییر کاربری مسکونی به تجاری-بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری-تبدیل غیر تجاری به تجاری-تغییر غیر تجاری به تجاری09125253824-مجازات تغییر کاربری-وکیل تخصصی تغییر کاربری-

نمونه درخواست تغییر کاربری مسکونی به تجاری

تعطیلی واحد کسب بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند این تصمیم توسط مامورین شهرداری اجرا می‌شود .

کسی ک مجددا از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود البته افراد ذینفع می‌توانند به تصمیم کمیسیون بدوی نزد کمیسیون تجدید نظر اعتراض نمایند و آراء قطعی اعم از آراء بدوی قطعیت یافته یا آراء صادره از سوی کمیسیون تجدیدنظر بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 92 ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد .

محدود بودن ضمانت اجرای این نوع تغییر کاربری به تعطیل و عدم امکان تبدیل به ضمانت اجرای جریمه

به نظر می‌رسد استفاده تجاری از اماکن مسکونی تفاوت عمده ای با سایر تخلفات ساختمانی داشته باشد زیرا که در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بر خلاف موارد مندرج در ماده 100 و تبصره های ذیل آن که به نوعی انتخاب رای جریمه یا قلع بنا را با توجه به شرایط و احراز ضرورت و نیز مغایرت های سه گانه فنی بهداشتی شهرسازی در اختیار کمیسیون قرار داده است در این خصوص ضمانت اجرایی مستقل از جریمه و تخریب قلع بنا یعنی تعطیل محل کسب به صورت اجباری و نه تخییری منظور نموده است.

به عبارت دیگر در سایر تخلفات ساختمانی کمیسیون به نوعی و البته با وجود شرایط در تعیین جریمه و یا قلع بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه و نیز تعیین ضریب جریمه دارای آزادی عمل می باشد ولیکن به نظر می رسد قانونگذار در این خصوص تغییر کاربری به تجاری کمیسیون را مکلف نموده است که صرفاً حکم به تعطیلی محل کسب صادر نماید نظریه مشورتی شماره 7/267 مورخ 77/1/31 اداره حقوقی نیز با این نظر مطابقت دارد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/267 مورخ 1377/1/31 نیز بیان می دارد طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه ساختمان قید شده استفاده شود چنانچه مالک یا مستاجر بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی و در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر نماید کمیسیون حق صدور رای بر جریمه ندارد بلکه باید رای بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید.برگرفته از شهرداران موفق 1-شهرسازی.تخلفات ساختمانی.کمیسیون ماده 100-علی ایرانشاهی

برای مطالعه نمونه آراء و مطالب بیشتری در این مورد  اینجا را کلیک کنید

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : جریمه تبدیل یک واحد به دو واحد

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079

این را هم بخوانید : فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا


تبدیل غیر تجاری به تجاری - تغییر غیر تجاری به تجاری09125253824 - مجازات تغییر کاربری09125253824
تغییر کاربری غیر تجاری به تجاری,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها