تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


ابطال رای هیات تخلفات-تعریف تخلفات اداری کارمندان-تعریف قانونی تخلف اداری-هیات تخلفات اداری تهران-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل شکایت از رای هیات تخلفات-وکیل متخصص تخلفات اداری	-وکیل متخصص تخلفات اداری

در قوانین و مقررات سابق بر وضع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به عنوان مثال در ماده 62 قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب 1294/03/15 ماده 22 قانون استخدام کشوری مصوب 1315/09/22 هیات وزیران تخلفات و تقصیرات اداری و در ماده یک نظام نامه محاکمات اداری مصوب 1315/04/10 هیات وزیران تخلفات و تقصیرات اداری در کنار هم به کار رفته و مصادیق آن تحت عنوان رئوس تخلفات و تقصیرات اداری بیان شده است در قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 به جای عبارت تقصیرات اداری تخلفات اداری به کار رفته و در ماده 8 آن تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی دانسته شده است به موجب ماده مذکور تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف عمومی است اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری.

در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/12/25 عبارت مذکور در قانون مصوب 1362 عیناً تکرار و درج شده است. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/09/04 و نیز قانون فعلی مصوب 1372 تعریف تخلفات اداری حذف و صرفاً مصادیق آن بیان شده است بنابراین در قانون فعلی رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن تعریفی در مورد تخلفات اداری وجود ندارد ولی درماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/08/04 هیات عالی نظارت تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود.

الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محموله

ب) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین مربوط مطابق تعریف مذکور تخلف اداری مستخدم یکی از دو حالت قصور و تقصیر را شامل می‌شود و عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسئول واقع شود و از جهت انضباطی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تعقیب و محاکمه شود تعریف ارائه شده در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوبه هیات عالی نظارت از این جهت که تخلف اداری را منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌داند مخدوش می باشد.

زیرا مواردی از تخلفات اداری وجود دارد که در ماده 8 قانون مذکور وجود ندارد بلکه قوانین دیگر مواردی به عنوان تخلف احزاب و رسیدگی به آنها را در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و مجازات آن را نیز پیش بینی کرده است در حالی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکری از آن به عنوان تخلف شناخته شده است مثل افتتاح حساب جاری توسط مسئولین بانک برای اشخاصی که بیش از یکبار چک بی محل صدور کرده‌اند موضوع ماده 21 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 با استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 بنابراین عناوین و انواع تخلفات اداری را نمی توان به موارد مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصر دانست.برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


تخلفات اداری چیست - عناوین تخلفات اداری، - تخلف اداری
وکیل متخصص تخلف اداری,در آخرین قانون تخلفات اداری تعریف تخلف اداری نیامده اما در دستورالعمل هیات عالی نظارت تخلف اداری تخلفات اداری به دو دسته قصور(کوتاهی غیر عمدی) و تقصیر (کوتاهی عمدی)تقسیم بندی شده است

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها