تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


تفاوت دعوی مزاحمت با ممانعت-وکیل امور اراضی-وکیل امور املاک-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل شکایت علیه شهرداری-وکیل متخصص سرقفلی- وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری

1. در ممانعت از حق توجه به پایه های حقوقی ارتفاقی و انتفاعی ضروری است تا متعاقبا جستجو برای یافتن مانع شروع شود.

2. در مزاحمت از حق فرد مزاحم کسی است که یا تصوری از داشتن حق دارد یا مال دیگری را وسیله ی مزاحمت قرار داده یا محرک یا سبب آن بوده است.

3. درممانعت از حق منتفع باید رعایت شرایط مقرره از طرف مالک را بنماید و سوء استفاده نکند و خسارت وارده را جبران نماید ولی در مزاحمت چون شخص دیگری در ایجاد مزاحمت وجود دارد صاحب حق که حق او مورد تجاوز قرار گرفته شخصا مسئولیتی ندارد و خسارت وارده بر عهده طرف مقابل خواهد بود.

4. در صورتی که بعضی از اعمال دارای دو جنبه ی مزاحمت و ممانعت از حق را دارا باشند باید موضوع را از نظر شخص مزاحم یا ممانعت کننده مورد بررسی قرار داد بدین معنی اگر شخص مزبور برای ساختمانی که در نظر دارد سنگ و آجر و آهن جلو محل عبور بگذارد یا سنگ و خاک بگستراند که عابری نتواند بگذرد و یا شخصا مانع عبور شود در این فرض ها اعمال جلوگیری از عبور صاحب حق ما مانع تعرض حق است و در فرضی که عبور و مرور را مشکل می سازد مزاحمت می باشد.

5. در مزاحمت می‌توان جنبه‌ی مروت و مدارا را حفظ کرد زیرا اگر امروز رفع مزاحمت مزاحم در بعضی موارد میسر نگردد فردا خود به خود حل می شود ولی در ممانعت از حق نه جای مروت است نه جای مدارا. زیرا در ممانعت از حق که اختلافاتی در زندگانی و حیات ‌درآسایش و انتفاع و کمال انتفاع حاصل می‌شود جای گذشت و مدارا نیست.

6. دعوای رفع مزاحمت وقتی مصداق دارد که طرف مقابل در ملک متصرفیش تعرض نموده بدون اینکه خطر به متصرفات او خللی وارد نموده است در حالی که در ممانعت از حق ممانعت کننده نمی گذارد طرفش از حقش استفاده کند مثل این که مانع ورود او به منزلش شود به هر شکلی که ممکن باشد.

7. در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می شود در حالی که در مزاحمت از حق عمل فاعل اخلال جزئی در تصرف ایجاد می نماید بی‌آن که بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید.برگرفته از راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضائی ایران-حسین اقدامی

نمونه آرای بیشتری در مورد دعاوی ملکی از جمله تحویل ملک و تنظیم سند را با کلیک ایتجا بخوانید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


تفاوت مزاحمت با ممانعت از حق - فرق مزاحمت با ممانعت از حق - وکیل پرونده های ساختمانی
تفاوت ممانعت از مزاحمت دعاوی,ممانعت از حق و مزاحمت از حق دو دعوی مهم ملکی در محاکم حقوقی بوده که قبل از طرح آن دانستن تفاوت‌های این دو ضروری به نظر می‌رسد