نحوه اعتراض به اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص فعالیت‌های معدنی

در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت


بهترین وکیل دیوان عدالت-شکایت برای پروانه معدن-وکیل امور معدن-وکیل برای دعاوی معدن-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از سازمان معادن-وکیل دیوان عدالت اداری- پروانه اکتشاف معدن

1.منشا قانونی

در آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/04/11 برای فعالیت‌های معدنی برخی شرایط و الزامات تعیین شده است به موجب ماده 2 آیین‌نامه مذکور انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت معدن و تجارت است حذف تبصره 2 ماده 5 آئین نامه مذکور اشخاص حقیقی نمی توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند در ماده 7 آیین نامه یکی از شرایط صدور پروانه اکتشاف بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا اعلام شده است.

اشخاصی که به تصمیمات و اقدامات وزارت صنعت معدن تجارت در این خصوص اعتراض دارند مستند به بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح دعوا می‌کنند.

2.نمونه دادنامه

مرجع رسیدگی : شعبه 38 دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای... طرف شکایت : سازمان صنعت معدن و تجارت استان... موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه سازمان گردشکار : شاکی اظهار داشته درخواست صدور پروانه اکتشاف وی به شماره .......مورخ...... ظرف دو ماه باطل شده است و نسبت به نامه فوق اعتراض نموده است طرف شکایت اعلام نموده طبق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون معادن تبصره 2 ماده 5 هر شخص حقیقی نمی تواند در یک زمان دوعدد پروانه اکتشاف داشته باشد و نامبرده درخواستی به شماره ...مورخه... داشته و مجددا درخواست دیگری به شماره ...مورخه.... نیز تقدیم نموده است که نامه مورد اعتراض صادر شده است اینک شعبه 38 دیوان عدالت اداری در وقت مقرر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه یادشده تحت نظر است با بررسی مجموعه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود.

رای دیوان

نظر به تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون معادن که اشخاص حقیقی نمی توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده یا پروانه اکتشاف داشته باشند و با عنایت به تصویر تعهدنامه ممضی به امضای شاکی که در بند 1 آن شاکی تعهد داده که دو درخواست نداشته باشد لذا شکایت شاکی دلیل و مبنای موجه قانونی ندارد بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.

برای مطالعه نمونه آرای مشابه دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - نمونه رای پروانه اکتشاف
دریافت پروانه اکتشاف معدن, مرجع متولی صدور پروانه اکتشاف سازمان صنعت معدن و تجارت می باشد بر اساس قوانین و مقررات هر فرد تنها قادر به پر در یافت یک پروانه اکتشاف از سازمان مربوط نبوده و در صورت تقاضای دو پروانه یکی از آنها ابطال خواهد شد