ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


اثبات مالکیت با قولنامه-تخلیه متصرف با قولنامه-خلع ید متصرف با قولنامه-رای وحدت رویه خلع ید-نحوه اثبات مالکیت-نحوه شکایت از متصرف با قولنامه-وکیل امور اراضی-وکیل امور ملکی-وکیل برای خلع ید-وکیل تخصصی اراضی-وکیل جهت دادگاه حقوقی-وکیل دعاوی ملکی-وکیل متخصص خلع ید- وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل پرونده های ملکی-وکیل اثبات مالکیت

اثبات مالکیت غصب

سوال 6 : شخصی با ادعای مالکیت نسبت به یک قطعه زمین دادخواست خلع ید علیه متصرف تقدیم نموده است در حالی که ملک مورد ادعا سابقه ثبت ندارد نحوه رسیدگی به دعوا چگونه است و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند.

نظر اکثریت : طبق رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست آنچه از رای وحدت رویه مذکور استفاده می شود این است که تنها احراز مالکیت کافی نیست بلکه خواهان قبل یا همزمان با طرح دعوای خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت هم مطرح نماید و اگر دعوای اثبات مالکیت مطرح کرده باشد طرح دعوای خلع ید منطبق بر قانون نیست و باید قرار عدم استماع دعوا صادر گردد و در واقع حکم دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت جایگزین مالکیت رسمی خواهان می گردد و شرط صدور رای برای خلع ید تحقق پیدا می کند.

نظر اقلیت :

برای خلع ید مالکیت رسمی خواهان شرط است ولی در املاک غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد چنین شرطی لازم نیست همین اندازه که مالکیت خواهان محرز باشد دادگاه رای بر خلع ید صادر می کند و حتی اگر مالکیت مورد اختلاف نباشد تقدیم دادخواست اثبات مالکیت لازم نیست و احراز مالکیت خواهان کفایت می کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی چهار مدنی: مالکیت افراد نسبت به اراضی مورد ادعا محدود به ثبت آن در دفتر املاک نیست بلکه بر حسب مقررات ماده 25 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد بنابراین اگر ملک متصرفی کسی مورد تجاوز و واقع شود ولو این که اقدام به ثبت آن نکرده باشد می تواند دادخواستی علیه غاصب به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم کند . در صورتی که دلایل اقامه شده از طرف وی کافی و مالکیت وی نزد دادرس دادگاه به اثبات برسد مانعی برای صدور حکم به خلع ید غاصب نیست و این تصمیم تعارضی با رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 83/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد.برگرفتهه از راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضائی ایران-حسن اقدامی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آراء محاکم در امور ملکی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


اثبات مالکیت با قولنامه - اثبات مالکیت با سند عادی - وکیل متخصص اثبات مالکیت
خلع ید ملک با قولنامه,اساساً قبل از طرح دعوی خلع ید علیه متصرف یا مستاجر مدعی می بایست دارای سند مالکیت رسمی باشد بنابراین کسی که هم ادعای اثبات مالکیت و هم تقاضای خلع ید دارد می‌بایست هر دو دعوا را به طور همزمان در دادخواست خود مطرح نماید