ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


تغییر کاربری باغ-تغییر کاربری باغ و اراضی-تغییر کاربری برای سکونت-تغییر کاربری برای نیاز شخصی-شرایط تغییر کاربری اراضی-مشاوره تخصصی تغییر کاری-وکیل پرونده های تغییر کاربری-وکیل تغییر کاربری-وکیل تغییر کاربری باغ

بخشنامه شماره 84/9/9_53/020/250/64 رئیس سازمان امور اراضی:

عطف به نامه شماره 17/10/10588مورخ 84/6/22 در رابطه با پیشنهاد آن مدیریت مبنی بر اینکه متقاضیان احداث واحدهای مسکونی در روستاها به لحاظ اینکه تحت پوشش کمیته امداد بوده با دلایل مشابه دیگر لکن سوابق مالکیت اراضی آنان مربوط به بعد از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد جزء مالکین کم بضاعت محسوب گردیده و مشمول عوارض ماده 2 قانون نباشند بدین وسیله نظریه کمیسیون بند ز دستورالعمل اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به شرح ذیل اعلام می گردد:

به نظر کمیسیون به موجب قسمت 1 بند ج دستورالعمل اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها سوابق مالکیت مالکین کم بضاعت می‌بایست مربوط به قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بوده و میزان زمین زراعی و باغ آنها از حد عرف محل کمتر و درآمد سالانه ای به غیر از درآمد حاصل از اراضی زراعی و باغ خود نداشته باشند علی هذا با عنایت به نظریه مذکور چنانچه متقاضیان واجد شرایط نباشند مالک کم بضاعت محسوب نمی گردند.

مطالعه آرا و مقررات بیشتر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، اینجا را کلیک کنید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


مقررات تغییر کاربری - تغییر کاربری برای سکونت - تغییر کاربری اراضی زراعی
وکیل متخصص تغییر کاربری,براساس بخشنامه رئیس سازمان امور اراضی تغییر کاربری اراضی زراعی برای سکونت افراد کم بضاعت در صورتی که درآمد آنها از عرف محل در روستا کمتر بوده و میزان زمین زراعی و باغ آنها از حد عرف محل کمتر باشد می‌توانند نسبت به احداث محل سکونت در اراضی خود برابر مقررات اقدام نمایند

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها