مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

در شاخه : مجموع قوانین و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری - نمونه آرای مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری


کمیسیون زمین شهری-کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری-مراحل تشکیل پرونده کمیسیون-مقررات کمیسیون ماده 12-وکیل امور زمین شهری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل دعاوی زمین شهری-وکیل متخصص زمین شهری- وکیل تخصصی زمین شهری

مرجع تشخیص نوعیت زمین و مراحل اجرایی آن

پیشتر مرجع تشخیص نوعیت زمین برابر ماده 12 قانون اراضی شهری بر عهده کمیسیونی بود که در این ماده پیش‌بینی گردیده بود این کمیسیون از نمایندگان وزرای دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهرداری محل تشکیل گردیده بود به موجب ماده 12 قانون زمین شهری این وظیفه به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است دستورالعمل اجرایی ماده 12 قانون زمین شهری که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرا گردیده است بیان می‌دارد در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری به منظور تشخیص نوع اراضی کمیسیونی مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند تشکیل می‌گردد. گفتار اول : تشکیل پرونده انجام تشریفات اداری کمیسیون مذکور بر عهده دبیرخانه کمیسیون ماده 12 است.

دبیرخانه در صورتی اقدام به ثبت درخواست تشخیص نوعیت و تشکیل پرونده می نماید که موارد ذیل را تهیه و ارائه نمایند.:

1. مشخصات ثبتی زمین

2. دو نسخه از رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی در صورت نداشتن نقشه یادشده دو نسخه کروکی دقیق زمین را منطبق با سوابق ثبتی

3. انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب در صورت وجود نقشه هوایی در صورتی که مدارک به طور کامل ارسال شود دبیرخانه مکلف به ثبت و استعلام و پاسخ است شناسایی ابتدایی پیش از صدور نظریه کمیسیون اقداماتی جهت تشخیص صورت می گیرد که اقدامات ابتدایی می باشد از قبیل:

الف) بازدید از محل زمین و پلاک مورد نظر معاینه محلی ب) تحقیق از معمرین و معتمدین با توجه به سابقه سکونت آنها در خصوص زمان پیدایش اعیانات و آثار موجود از قبیل باغ مزرعه تاسیسات ساختمان و... ج) در صورت وجود مستحدثات و اعیانات ذکر تاریخ احداث و دلایل آنها و قید تعداد و نوع اعیانات به طور مشخص در صورتجلسه معاینه محل. د) بررسی اسناد رسمی و مدارک موجود که از طرف مرجع استعلام کننده یا مدعی مالکیت ارائه شده است. ه) امضای نقشه هوایی و کروکی زمین توسط اعضای کمیسیون بعد از معاینه محلی و احراز انطباق محل پلاک مورد نظر با موقعیت پیاده شده روی نقشه. و) توجه به سوابق ثبتی از قبیل اظهارنامه های ثبتی و تحدید حدود و مندرجات سند مالکیت ز) توجه به موقعیت های جغرافیایی و اقلیمی منطقه خصوصاً داشتن آب کافی. ح) استفاده از نظرات کارشناسان مجرب در زمینه کشاورزی و خاکشناسی با توجه به وضعیت جنسیت و نوعیت خاک. مجموعه این اقدامات همراه با هم ملاک تشخیص نوعیت زمین است.

تشکیل جلسه کمیسیون و اتخاذ تصمیم پس از این اقدامات کمیسیون با حضور اعضاء تشکیل می‌گردد و در مورد نوعیت زمین تصمیم‌گیری می‌شود تصمیمات در کمیسیون با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود در نظریه ای که کمیسیون ارائه می دهد میبایست الفاظی به کار گرفته شود که دلالت صریح بر نظر اعضای کمیسیون و تعیین نوعیت زمین داشته باشد و هیچ گونه ابهام و تردیدی نداشته باشد در صورتی که زمین دایر تشخیص شود کمیسیون می بایست نوع دایره آن را تحت عنوان دایره تاسیساتی و ساختمانی باغ و یا مزروعی قید می نماید.

ابلاغ نظریه در رابطه با ابلاغ نظریه کمیسیون ماده 12 به دلیل سکوت قانون و آیین نامه اجرایی مصوبه ای تحت عنوان تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 66 در تاریخ 70/11/3 به تصویب رساند و موضوع اعلام نظریه را نیز مدنظر قرار داد. در ابتدای این مصوبه بیان گردیده است که وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوعیت زمین اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. منظور از این اعلام ابلاغ واقعی است لذا می بایست صرفاً به مالکین اعلام گردد.

در صورت عدم دسترسی به مالک و یا استنکاف مالک از دریافت نظریه قانون‌گذار ضرورت انتشار آگهی را پیش بینی نموده است به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370 نظریه طی دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود هدف از انتشار آگهی اطلاع مردم از موضوع است تا در صورت تضییع حق آنها اعتراض خود را در موعد مقرر به مرجع ذیصلاح تسلیم نمایند.برگرفته از 

برای مطالعه نمونه آراء محاکم و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


قانون زمین شهری - کمیسیون ماده 12 زمین شهری - مرجع تشخیص اراضی موات
مقررات کمیسیون ماده 12زمین شهری,بر اساس ماده 12 قانون زمین شهری مرجع تشخیص نوعیت زمین از جهت موات بودن بر عهده کمیسیونی که با مشخصاتی که در این قانون آمده و با ترکیب اعضای مندرج در قانون می باشد تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در محاکم حقوقی بوده و مهلت اعتراض ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع مالک از تصمیم کمیسیون می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها