اعتراض به تعطیلی محل کسب ماده 100

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری- صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری با... بلامانع است-جریمه ساخت بدون پروانه09125253824-نمونه نامه اعتراض به جریمه شهرداری-اعتراض به تعطیلی محل کسب ماده 100-اعتراض به تعطیلی محل کسب-تعطیلی محل کسب-حکم به تعطیلی محل کسب-وکالت تخصصی شهرداری-وکالت متخصص ماده 100-وکیل امور شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-بهترین وکیل شهرداری-شکایت از تغییر کاربری مسکونی به تجاری-احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری آموزشی به مسکونی

اعتراض به تعطیلی محل کسب ماده 100

موضوع نقض رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری و احاله آن به کمیسیون دیگر

تاریخ 81/6/19 کلاسه پرونده: 1550/4/81 شماره دادنامه: 1996 مرجع رسیدگی : شعبه 4 دیوان عدالت اداری شاکی ... طرف شکایت شهرداری منطقه 17 تهران موضوع شکایت و خواسته : اعتراض رای کمیسیون ماده 100

گردش کار

دادخواست شاکی پس از ثبت شماره دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه 4 به کلاسه فوق در این شعبه و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده به ریاست امضاکنندگان تحت رسیدگی است با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دیوان

درخصوص اعلام شکایت آقای... با وکالت آقای وکیل دادگستری به طرفیت شهرداری منطقه 17 تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 8000422 مورخ 80/4/10 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مذکور برابر مفاد شکواییه اینک توجها به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی آقای وکیل و توضیحات موجه نامبرده و با التفات به اینکه تخریب و تعطیلی محل کسب زیان فاحش و غیر قابل جبرانی به شاکی وارد می سازد و از نظر معیشتی نیز در مضیقه قرار می گیرد در نتیجه اعتراض آقای وکیل موجه تلقی و مستندا به تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 و تبصره 1 ماده 100 و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 واستدلال شهرداری محترم در لایحه شماره 317/21876 مورخ 80/10/22 وارد ندانسته و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و احاله پرونده به کمیسیون همعرض صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.

دادرس شعبه 4 دیوان عدالت اداری_ محمد کلانتری

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی،کمیسیون ماده 100شهرداری و دیوان عدالت اداری.اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه نامه اعتراض به جریمه شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختماننحوه پرداخت جریمه ماده 100 - جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری - تغییر کاربری پارکینگ به تجاری
تعطیلی محل کسب با رای کمیسیون ماده 100,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها