نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مقررات مربوط به صدور پروانه ساخت شهرداری


شکایت بابت پروانه ساختمان-شکایت برای پروانه ساختمانی-شکایت علیه شهرداری-نمونه رای شکایت از شهرداری-نمونه رای شکایت علیه شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل برای شهرداری تهران-وکیل تخصصی دعاوی شهرداری-وکیل خوب برای دیوان عدالت-وکیل خوب برای شهرداری-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت علیه شهرداری

رای دیوان

شماره دادنامه :9109970902903011

ماحصل شکایت شاکی این است مالک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... واقع در بخش 2 شهرستان اراک میباشد که قبلا پروانه ساخت شماره به نام (غ م) مورث وی صادر گردیده لکن به لحاظ فوت وی احداث بنا صورت نگرفته و پلاک مذکور به صورت زمین باقی مانده است برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کرده است لکن شهرداری به عنوان اینکه زمین مذکور در طرح فضای سبز گذشته است تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بر اساس مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرحهای دولتی و شهرداری را نموده است از شهرداری طرف شکایت علیرغم دوبار ابلاغ اخطاریه جوابیه در پرونده مشهود نمی باشد با توجه به اینکه تصویر سند رسمی مالکیت ارائه شده از ناحیه شاکی دلالت بر مالکیت وی در پلاک مبحوث عنه دارد و با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک دولتی و شهرداری ها مصوب 1376 شاکی حق برخورداری از حقوق مالکانه مصرحه در قانون مذکور از جمله تحصیل پروانه ساخت از شهرداری را دارد و با توجه به اینکه حسب ادعای شاکی پروانه ساخت سابق الصدور به نام مورث شاکی بلا اقدام مانده و مدت آن نیز مقتضی شده است و نتیجتاً بلا اثر می باشد و با عنایت به اینکه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صدور پروانه ساخت از وظایف شهرداری می باشد و اینکه از ناحیه شهرداری دفاعی به عمل نیامده است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت برای پلاک فوق الاشاره با رعایت موازین و مقررات قانونی و بر اساس کاربری املاک مجاور صادر می گردد رای صادره قطعی است.

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمان اینجا کلیک کنید.

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


الزام شهرداری برای پروانه ساختمانی - شکایت از شهرداری برای پروانه - نمونه رای دیوان
دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی, مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مالکین حق استفاده مالکانه از جمله دریافت پروانه ساختمان ملک خود را دارند وصرف قرار گرفتن ملک در طرح بدون وجود شرایط قانونی نمی‌تواند مانع صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری برای آنان گردد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها