نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - مجموعه مقررات مربوط به عوارض ساختمانی


حق مشرفیت-مجاسبه حق مشرفیت-نحوه محاسبه حق مشرفیت-نمونه رای محاسبه حق مشرفیت-وکیل امور شهری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل تهران در شهرداری-وکیل خوب شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری تهران-وکیل شکایت زمین شهری-وکیل ماهر شهرداری-وکیل با تجربه شهرداری-وکیل کمیسیون ماده 100

لحاظ نمودن مساحت خیابان ها و کوچه ها در محاسبه حق مشرفیت صحیح نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد‌.

شماره دادنامه : 9209970903200166 مورخ 1392/02/04

رای دیوان

درخصوص دادخواست به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده 77 شهرداری خوی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1454 مورخه 1391/5/24 صادره در پرونده کلاسه 910006/32 این شعبه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شکات یادشده در دادخواست تقدیمی و نظریه کارشناسی اخذ شده که اعلام نموده قسمتی از زمین شکات در مسیر گذر خیابان بوده و قسمت هایی از آن در مسیر کوچه میانی است که جهت دسترسی به قطعات ملکه شکات احداث شده اند و بدیهی است که لحاظ نمودن مساحت خیابان ها و کوچه ها در محاسبه حق مشرفیت صحیح نبوده و با عنایت به لایحه دفاعیه شهرداری طرف شکایت ثبت شده به شماره.... مورخ......دفتر شعبه دیوان و با عنایت به نقشه ها و کروکی های ارائه شده در پرونده امر خواسته شکات به نظر موجه بوده و مستندا به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه شماره 1454 مورخه 1391/5/24 صادره از شعبه 32 دیوان عدالت اداری مستندا به مواد 7 و 14 قانون یادشده رای مورد اعتراض بدون شمار مورخ 1390/12/4 کمیسیون هم عرض تشکیل شده در شهرداری خوی موضوع دادنامه شعبه 32 را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظرگرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کریمی تبار_ عبدالهی

نمونه آرا و مقررات بیشتر برای عوارض شهرداری  اینجا را کلیک کنید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری


کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری - عوارض حق مشرفیت - نمونه رای دیوان
نمونه رای عوارض حق مشرفیت,در صورت بروز اختلاف در خصوص عوارض حق مشرفیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهردا رای صادر نموده که این رای قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است