شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی-تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی-رای دیوان درباره تبدیل وضعیت-مقررات تبدیل وضعیت-وکیل برای تبدیل وضعیت-وکیل تبدیل وضعیت در تهران-وکیل خوب تبدیل وضعیت-وکیل دعاوی تبدیل وضعیت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل شکایت تبدیل وضعیت-وکیل کارمندان در تهران

تبدیل وضعیت کارمندان

نمونه رای و مقررات مربوط به تبدیل وضعیت کارمندان از قرارداد انجام کار معین به پیمانی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارمندان از شرکتی به قراردادی و یا قراردادی به پیمانی حتی پیمانی به رسمی آزمایشی رویه های مختلفی را در نظر گرفتند که به نظر نمی رسد این رویه های یکسان بوده در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری که در قبال درخواست تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی حکم به رد شکایت بر اساس قانون صادر گردیده جهت بهره‌برداری و آگاهی ارائه می گردد. استخدام نیروی انسانی به صورت پیمانی ممنوع بوده و صرفا در محدوده مجوزهای استخدامی و از طریق آزمون امکان پذیر میباشد در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: 9209970903300170 مورخ 1392/02/09

رای دیوان

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده از سال 81 به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار دارد و علی رغم تقاضاهای مکرر از تبدیل وضعیت استخدامی امتناع می گردد و در خاتمه تقاضای الزام مراجع طرف شکایت به تبدیل وضعیت خود را نموده است. با توجه به مراتب فوق و ملاحظه لوایح دفاعیه مشتکی عنه به شماره های وارده مورخ....و مورخ....... و نظر به اینکه به استناد ماده 51 و تبصره های 1 و 2 ذیل آن و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت پیمانی ممنوع بوده و صرفاً در محدوده مجوزهای استخدامی و از طریق آزمون امکان پذیر می باشد و شاکی دلیلی بر وجود مجوز استخدامی و پذیرش در آزمون توسط ایشان ارائه ننموده است لذا شکایت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه معروفی گودرزی.

نمونه آرای بیشتر در موردتبدیل وضعیت استخدامی اینجا کلیک کنید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


وکیل دیوان عدالت تهران - وکیل تخلفات اداری تهران - نمونه رای تبدیل وضعیت
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی,شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به همراه مقررات و قوانین مربوط به آن در دیوان عدالت اداری

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی