نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد تصدیق خسارت


تصرف زمین توسط شرکت گاز-شکایت از سازمان ها بابت تصرف زمین-شکایت از سازمان های دولتی برای تصرف زمین-شکایت از شرکت گاز برای تصرف-شکایت از شرکت گاز برای تصرف زمین-مطالبه خسارت از شرکت گاز برای تصرف زمین-نحوه شکایت از سازمان های دولتی-نمونه شکایت از شرکت گاز بابت تصرف-وکیل ابطال مصوبات دولتی-وکیل تخصصی شکایت از سازمان ها-وکیل خوب دیوان عدالت اداری-وکیل دعاوی دولتی-وکیل شکایت از اقدامات دولتی-وکیل شکایت از تصرفات دولتی-وکیل شکایت از تصمیمات دولتی-وکیل شکایت از سازمان های دولتی-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل متخصص دعاوی دولتی-وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

شکایت از شرکت گاز برای تصرف زمین نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

تصدیق ورود خسارت زمین زراعی و اعلام استحقاق بهای آن شعبه 29 دیوان عدالت اداری 91/4/31

شکایت شاکی علیه شرکت ملی گاز ایران به خواسته تصدیق ورود خسارت از جهت 3659 متر مربع زمین زراعی و اعلام استحقاق بهای اراضی فوق. با توجه به اینکه تصرف زمین به نحو عدوانی به شرح عنوان شده در درخواست مقوله‌ی مجزا و جدا از تملک می باشد که به اجازه آمر قانونی صورت می‌گیرد و رسیدگی به ادعای تصرف در صلاحیت مراجع قضایی دادگستری میباشد بنابراین شکایت از شمول مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

خلاصه پرونده

آقای م.ج شکایتی را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و در آن مدعی شده است که زمین زراعی وی توسط شرکت ملی گاز ایران منطقه 5 عملیات انتقال گاز تصرف شده است و لذا شرکت خوانده به موجب رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 1380/3/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید بهای زمین مذکور را به وی پرداخت نماید پس از تبادل لوایح شعبه بیست و نهم دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره 1734 مورخ 1391/4/31 به شرح زیر رای خود را در رابطه با دعوای مطروحه صادر نمود

 رای دیوان

خلاصه شکایت شاکی این است که شرکت طرف شکایت در سال 1356 معادل 3659 متر مربع زمین زراعی وی را تصرف نموده به استناد رای وحدت رویه شماره 80/3/27.93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای تایید استحکام دریافت بهای زمین مذکور را نموده است مرجع طرف شکایت در لایحه اولیه جوابیه متذکر شده که طرح دعوی مستلزم ارائه سند رسمی مالکیت بوده و انتقال خط گاز در سال 1356 در اراضی ملی دولتی صورت گرفته تقاضای رد شکایت را نموده است. در لایحه بعدی با ارسال تصویر اقرارنامه هادی متذکر شده شاکی با رضایت زمین مورد بحث را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده است صرف نظر از اینکه از ناحیه شاکی سند رسمی مالکیت ثبت شده در دفتر املاک اداره ثبت ارائه نشده نظر به اینکه مطابق مفاد آراء وحدت رویه شماره 80/3/27.93 و شماره 87/3/26.199 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت تایید استحکام و شاکی به دریافت بهای زمین از ناحیه دیوان مذکور در مورد ای مستقل دارد که زمین مورد ادعا طبق مقررات و تشریفات قانونی تملک و یا در اجرای طرح مصوب خاصی از ناحیه مراجع ذیصلاح دولتی قرار گرفته باشد و با توجه به اینکه صرف نظر از صحت و سقم شکایت و ادعا از ناحیه شاکی دلیلی که حاکی از انجام اقدامات تملکی در ملک مورد ادعا باشد ارائه نگردیده و تصرف زمین به نحو عدوانی به شرح عنوان شده در دادخواست مقوله ای مجزا و جدا از تملک می باشد که به اجازه آمر قانونی صورت می گیرد و رسیدگی به ادعای تصرف در صلاحیت مراجع قضایی دادگستری می باشد بنابراین خواسته و شکایت شاکی از شمول مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قرار رد آن صادر می شود رای صادره قطعی است.برگرفته از دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری بهار و تابستان 94

دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای تصدیق خسارت - نمونه رای دیوان عدالت - تصدیق خسارت با رای دیوان عدالت
شکایت از شرکت گاز برای تصرف زمین,نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تصدیق و مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی