غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی کارمندان

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد اخراج کارمندان


تخلف اداری غیبت کارکنان-غیبت غیر موجه کارکنان-غیبت متناوب کارکنان-مجازات غیبت غیر موجه کارکنان-مقررات تخلف اداری-مقررات غیبت کارمندان به صورت متوالی کارمندان-وکیل امور تخلف اداری-وکیل برای تخلف اداری-وکیل دعاوی تغییر کاربری-وکیل عالی تخلف اداری- نمونه رای-نمونه رای دیوان

مستخدمین دولتی موظفند در ساعات تعیین شده و در اوقات اداری در محل کار خود حضور یافته و به انجام وظایف محوله بپردازند در غیر اینصورت غایب شناخته شده و به استناد بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت آنان تخلف اداری محسوب می گردد که در هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ذیربط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. لکن غیبتی به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود که غیر موجه باشد و غیبت موجه تخلف اداری تلقی نمی گردد غیبت موجه طبق بند ژ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عضو طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد. طبق تبصره ماده 65 قانون استخدام کشوری هرگاه مستخدم مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و این ادعای او مورد قبول مراجع ذیصلاح و هیات رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرد به خدمت مراجعه و حقوق مدت غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد آماده به خدمت شده با مستخدم آماده به خدمت رفتار می‌شود.

بنابراین غیبت غیر موجه غیبتی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و او در محل کار خود حضور نیافته باشد در نتیجه غیبت هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل جهانی که خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و مشمول بند 29 ماده 8 قرار نمی‌گیرد. از جمله مصادیق روشن غیبت موجه و خارج از حدود قدرت و اختیار مستخدم بازداشت او توسط مراجع قضایی است که اگر بازداشت به محکومیت کارمند منجر نشود ایام بازداشت انفصال موقت بوده و هیچگونه حقوقی بدان تعلق نمی گیرد و جز و سنوات خدمت دولتی نیز منظور نخواهد شد و در صورت حصول برائت غیبت موجه محسوب می شود بنابراین در صورت محکومیت هرچند ایام بازداشت تحت عنوان غیبت قابل رسیدگی نمی باشد مثل بازداشت در اثر صدور چک بلامحل و محکومیت ناشی از آن. ولی عمل ارتکابی تحت عناوین دیگر از جمله بند 1 ماده 8 قانون قابل رسیدگی خواهد بود همچنین مطابق بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت غیر موجه موضوع این بند ممکن است به صورت متوالی یعنی پیاپی و پشت سر هم اتفاق افتاد مثل غیبت چند روز یا چند هفته یا چند ماه به صورت پیاپی و بدون آن که در فاصله زمانی ایام مذکور کارمند در محل کار خود حاضر شده باشد همچنین ارتکاب و غیبت به صورت متناوب نیز قابل تحقق است به این معنی که غیبت پیاپی و پشت هم نباشد بلکه به‌صورت نوبه ای و طی دفعات مختلف اتفاق افتد گردد. و در فاصله زمانی ایام غیبت مدتی هم در محل کار خود حضور داشته باشد به عبارت دیگر غیبت و حضوری نوبه ای باشد یک نوبت غیبت و نوبت دیگر حاضر و به همین صورت تخلف او استمرار یابد که هر دو نوع غیبت مشمول بند 29 ماده 8 قانون قرار می‌گیرد.برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

برای دانستن بیشتر تخلفات اداری و نمونه رای اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


مجازات غیبت غیر موجه - غیبت غیرموجه کارمندان - نمونه رای غیبت غیر موجه کارکنان
نمونه رای مجازات غیبت غیر موجه کارکنان, مقررات و مجازات غیبت غیرموجه کارمندان بر اساس قانون تخلفات اداری و نمونه رای دیوان عدالت اداری در این مورد با وکیل متخصص تخلفات اداری