نمونه رای احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت در آموزش و پرورش

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به آموزش و پرورش


احتساب سنوات تربیت معلم- سنوات تحصیلی آموزش و پرورش- مقررات احتساب سنوات تحصیلی- وکیل دیوان عدالت اداری

1.منشا قانونی

ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/03/08 مقرر می دارد پس از استخدام رسمی حداکثر مدت 2 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر 4 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزو سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع پایه گروه بازنشستگی قابل محاسبه خواهد بود.

همچنین در تبصره 3 ماده 18 الحاقی 1354/03/31 به قانون اجازه تاسیس دانشسرا های مقدماتی و عالی مصوب سال 1312 چنین آمده است مدت تحصیل این کاراموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی محسوب و حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغ از تحصیل صادر خواهد شد و در صورتی سالهای تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد که دو برابر آن خدمت نموده باشند که در هر حال این مدت از پنج سال کمتر نخواهد بود.

هرگونه اعتراض نسبت به اجرای این تکلیف قانونی به استناد بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل طرح در این دیوان است.

خواسته

الزام به احتساب مدت سنوات تحصیلی جز سنوات خدمتی

نظر به اینکه شاکی بر اساس مدارک ضمیمه دادخواست در سال 1370 با عنوان دانشجوی متعهد به خدمت از مرکز تربیت معلم فارغ التحصیل شده و بر اساس قانون متعهدین به خدمت به آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش مکلف به استخدام و به کارگیری وی بوده است و در پرونده هیچ دلیلی که مبین دعوت ایشان به کار و امتناع وی از خدمت باشد ملحوظ نیست و خوانده در این خصوص هیچ گونه مدرکی ارائه ننموده است و با این اوصاف حق شاکی به استخدام پس از فراغت از تحصیل ثابت است شرکت شاکی در آزمون استخدامی سال 1373 آموزش و پرورش نیز مبین علاقه ایشان به اشتغال در آموزش و پرورش می باشد و امتناع و خودداری ایشان از خدمت احراز نمی شود از طرفی بر اساس قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش شرط بهره مندی از مزایای قانونی اشتغال و انجام خدمت می باشد که در مورد شاکی با داشتن حدود 20 سال سابقه خدمت انجام تعهدات قانونی صورت پذیرفته است در نتیجه با رد دفاعیات خوانده به استناد مواد 1 و 6 و 8 قانون متعهدین به خدمت به آموزش و پرورش و آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 153 سال 1387 حکم به الزام خوانده به احتساب سنوات تحصیل به عنوان سابقه خدمت صادر و اعلام می گردد.

دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای دیوان - احتساب سنوات تحصیلی - مقررات سنوات تحصیلی
نمونه رای احتساب سنوات تحصیلی, متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش میبایست پس از فراغت از تحصیل دوره کاردانی یا کارشناسی به تناسب ۲ و یا ۴ سال به استخدام آموزش درآیند امکان شکایت از آموزش و پرورش بابت الزام به استخدام و احتساب سنوات تحصیل به عنوان سابقه خدمت وجود دارد