شرایط اجازه فروش آب مازاد چاه توسط دارنده پروانه

در شاخه : نمونه آرای شکایت از کمیسیون آب در دیوان عدالت اداری


مقررات پروانه چاه-تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه-وکیل تخصصی کمیسیون آب-وکیل برای کمیسیون آب-وکیل دیوان عدالت اداری

مالکیت آب چاه بعد از بهره برداری‌ زمانی که بهره‌بردار آن مقدار آب تعیین شده بر اساس شرایط هیدروژنولوژی منطقه و ظرفیت آبی منطقه و... در پروانه بهره برداری را استخراج می کند مالک آن آب می باشد می‌تواند هرگونه تصرفات مادی و حقوقی در آن بنماید چنانچه خود قانونگذار نیز در ماده 7 (ق.ت.ع.آ) به بهره بردار اجازه فروش آب مازاد چاه خود را داده است در مورد چاه هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود پرداخت قیمت عادلانه آب چاه به دارنده پروانه خود گواهی بر مالکیت بهره بردار بر آب چاه پس از بهره‌برداری است. در خصوص نقل و انتقال پروانه بهره برداری از چاه آب حق انتفاع از چاه آب باید بیان داشت از آنجایی که حق انتفاع حقی است مالی و عینی بنابراین برای دارنده آن حق تعقیب حق تقدم و قابلیت استناد در برابر همه را دارد همچنین با توجه به مالی بودن حق اصولاً قابل انتقال است یعنی چنانچه شرط مباشرت نشده باشد و حق انتقال آن از طرف مالک سلب نشده باشد یا قصد طرفین استفاده شخصی منتفع نباشد منتفع می تواند همان حق را یعنی امتیازی را که به دست آورده به دیگری واگذار کند. قانون توزیع عادلانه آب با هدف اجرای عدالت توزیعی و حفظ منابع آب و توسعه کشاورزی به تصویب رسید و حق بهره برداری از آبهای زیرزمینی به وسیله قانون برای اشخاص ایجاد می شود لذا با این دیدگاه قانون گذار می‌بینیم که در حقوق آب در ایران اصولاً انتقال حق انتفاع از چاه آب ممنوع است مگر با اجازه دولت بر اساس مواد 27 و 28 قانون مذکور پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود و هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به طبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.

برگرفته از بررسی حقوق حاکم بر چاههای آب و قنات ها در ایران رحیم پیلوار و مریم رجبی

برای دانستن بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


مقررات صدور پروانه چاه - شرایط صدور پروانه - مدت مالکیت پروانه چاه آب
مقررات صدور پروانه چاه,اصولا پس از صدور پروانه چاه مالکیت مالک آن متعلق به دارنده آن تحت شرایطی می باشد و امکان فروش آب مازاد چاه نیز مشروط به تحقق مقرراتی است و.اصولا پروانه قابل نقل و انتقال است مگر انتقال به غیر زمین دارای پروانه و غیر از کاربری زمین مورد صدور پروانه