تاثیر تغییر کارفرما بر حقوق کارگران

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد روابط کارگری و کارفرمائی


وکیل دیوان عدالت تهران-و کل ماهر در دیوان عدالت اداری-وکیل برای دیوان عدالت

کلیه حقوق و تکالیف کارفرمای قدیم از هر حیث به عهده کارفرمای جدید خواهد بود و تغییر کارفرما تغییری در وضع کارگر ایجاد نمی کند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : 9309970955401093 مورخ 1393/6/31

رای بدوی

در خصوص تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم پیوست و پاسخ اداره مشتکی عنه به شماره ثبت _ مورخ 92/3/8 و پرونده فنی مربوطه نظر به اینکه رای قطعی مورخ 91/12/2 در حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی باشد در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال رای موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. این رای به استناد ماده 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردید و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری امینی رای تجدید نظر نظر به اینکه کلیه حقوق و تکالیف کارفرمایی قدیم از هر حیث به عهده کارفرمای جدید خواهد بود و تغییر آن تغییر در وضع کارگر ایجاد نمی‌کند و نظر به اینکه رای صادره از شعبه بدوی منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دادنامه معترض عنه عیناً تایید می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه ورامینی_ اسکندری

برای مطالعه نمونه آراء دیوان عدالت اداری و همینطور مقررات مربوط به امور کارگری و کارفرمایی اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای وزارت کار
تاثیر تغییر کارفرما بر حقوق کارگر,کلیه حقوق و تکالیف کارفرمای قدیم از هر حیث به عهده کارفرمای جدید خواهد بود و تغییر کارفرما تغییری در وضع کارگر ایجاد نمی کند.