ابطال حکم اخراج نظامی به دلیل اعتیاد

در شاخه : نمونه آراء و مقررات دیوان عدالت اداری در مورد نیروهای مسلح - احکام نظامی در دیوان عدالت اداری


شکایت از احکام نظامی در دیوان عدالت-حکم اخراج نظامی بابت اعتیاد-وکیل تخلفات اداری کرمان

معافیت از خدمت به دلیل اعتیاد

کلاسه پرونده : تش 911281/1

موضوع اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه های صادره از شعبه 6 دیوان عدالت اداری به شماره 90/6/19_1016 مطروحه در کلاسه 547/6/90

مرجع رسیدگی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

شاکی در پرونده شعبه 6 دیوان عدالت اداری الف

طرف شکایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجا

موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا

هیات شعبه آقایان رئیس مرتضی اشراقی مستشاران محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده

گردشکار مخلص و ماحصل ادعای شاکی این است که به موجب تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات پرسنل ناجا موضوع ماده 121 قانون استخدام ناجا و تایید هیات تجدیدنظر ماده 122 قانون مذکور از تاریخ اجرای حکم از خدمت معاف و با رعایت ماده 146 قانون استخدام ناجا بازخرید شده و به لحاظ عدم توجه به مستندات و لحاظ دلایل متخلف نسبت به رای صادره از دیوان تقاضای فرجام خواهی می نماید که موضوع جهت رسیدگی به شعبه 6 دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه دادخواست شاکی و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ و متعاقب آن معاون نیروی انسانی با ذکر سوابق تخلفاتی شاکی به استناد به دستورالعمل 1137/10/ن_ 81/7/16 صادره از ستاد کل نیروهای مسلح و بندهای ر_م آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح خواستار رد شکایت می شود که این دفاعیات مورد پذیرش واقع و حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رای صادره از اصحاب دعوی شاکی تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شور و با لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید .

رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

از آنجایی که سوابق تخلفات شاکی که مورد رسیدگی واقع و راجع به آن تصمیم مقتضی اتخاذ شده است دلیلی بر احراز تخلف اعتیاد و محکومیت متخلف نبوده و از طرفی اتهام اعتیاد بر اساس نامه شماره 7625_52_1733/1 مورخ 91/10/6 معاون بهداری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ثابت و مسلم نبوده و به موجب این مستند مدرکیه از شاکی در تاریخ 89/3/26 آزمایشات تشخیص اعتیاد مرفین به عمل آمده که نتیجه آزمایش غیر طبیعی بوده و لزوما ایجاب می نماید آزمایش مجدد در رسیدگی به اتهام از ناحیه هیات انضباطی ناجا صورت می پذیرفت و سپس رای مقتضی صادر می شد و لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ابطال رای تجدید نظر ناجا و تجویز رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. مرتضی اشراقی رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری.

برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری


تاثیر اعتیاد نظامی در اخراج - اخراج نظامی به دلیل اعتیاد - ابطال حکم اخراج نظامی در دیوان
معافیت از خدمت به دلیل اعتیاد,صرف اعتیاد کارکنان نیروهای مسلح نمیتواند در فرض ترک اعتیاد مستند اخراج وی گردد و دیوان در صورت عدم انجام مراحل تست اعتیاد حکم هیات های رسیدگی را نقض می نماید.